English

פריט 57:

ספר הליכות עולם ומבוא הגמרא, כללי הגמרא, אמשטרדם, תקי"ד - 1754

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר הליכות עולם ומבוא הגמרא, ליקטו רבי דוד מילדולה, אמשטרדם, תקי"ד – 1754.

(ספר הליכות עולם חובר ע"י ישועה הלוי, ספר מבוא הגמרא חובר ע"י רבי שמואל הנגיד).

רישום בדף הפוזרץ: "גם זה הספר נתתי למתנה גמורה על מנת שלא להחזיר להבחור [ה]חשוב ר' חיים … יום ה' י"ב ניסן תרמ"ג יהודה לוי פאראנקעל"

רישום בעלות ישן נושן בדף השער 'צבי הירש….' .

 [5], נא דף. 15 ס"מ. כתמים, מצב טוב.