English

פריט 58:

ירים משה, ביאור על מסכת אבות להאלשיך הק', מהדורה ראשונה, פיורדא, תקכ"ד - 1764

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ירים משה, ביאור למסכת אבות, והוא ליקוט מכל ספרי "מרנא ורבנא אביר האבירים ראש הגיבורים הרב המופלא שבסנהדרין כל רז לא אניס לי' מגלה מצפוני ומסתרין… מוהר"ר משה אלשיך". מהדורה ראשונה, פיורדא, תקכ"ד – 1764.

רישומי בעלות חשובים. 'יוספא עלבאגין מגנצא 1769'. 

21 ס"מ. נב דף  (מספור שגוי, צ"ל נ דף).

נזקי עש גם בטקסט, כתמים, כריכה בלויה  ורופפת ללא שידרה. מצב בינוני.