English

פריט 59:

מיוחד. מהדורה קדומה לילדי תשב"ר! מסכת מגילה, עם רש"י, תוס' פסקי הרא"ש ופי' המשניות לרמב"ם. אמשטרדם, תס"ט [1709]

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מסכת מגילה, עם פירוש רשי ותוספות ופסקי תוספות ורבינו אשר ופירוש המשניות מהרמבם ז"ל כפי אשר נדפס בויניציאה… הוגה מספרי התלמוד שהוגהו מכתיבת ידי גדולי הדור… נתווסף עוד עין משפט. דפוס משה ב"ר אברהם מינדיס קויטיניו, אמשטרדם, תס"ט -1709.

מהדורה מיוחדת בה הודפסו מסכתות בודדות בלבד לילדי תשב"ר.

לט דף, 30 ס"מ. בלאי בכריכה, כתמי זמן, חורי עש, מצב טוב.