English

פריט 60:

גמרא מסכת תענית. דפוס אמשטרדם תע"ז - 1717. - נדיר ויקר -

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תלמוד בבלי, [כרך יא] מסכת תענית. עם פירוש רבינו אשר ופירוש המשניות לרמב"ם. דפוס שמואל מרקיס ורפאל אלאשיוש, אמשטרדם, תע"ז [1717]. נדיר.


לו דף, 32 ס"מ. בשער הודפס דגל המדפיס של עמנואל בנבנישתי. בהקדמת המביא לדפוס בראש מסכת שבת הודגש הצורך בהדפסת ש"ס זה, לאחר השריפה בפרנקפורט בשנת תע"א ומקרים דומים בקהילות נוספות בהם אבדו ספרים רבים.

כריכה מחודשת, כתמים, חורי עש, מצב בינוני-טוב.