English

פריט 62:

יערות דבש (ב"כ), דרושים להרבי ר' יהונתן אייבשיץ, זולצבאך, תקנ"ט - 1799

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

יערות דבש, שני כרכים, דרושים ותוכחות מוסר למועדים וזמנים שונים ושאר עניינים, חיברו רבינו הרבי ר' יהונתן אייבשיץ, זולצבאך, תקנ"ט – 1799.

רישומי בעלות ישנים וחדשים.  רישום בעלות הקצין זלמן הירש הוא הקצין והאלוף רבי זלמן הירש ב"ר יוסף לייב מנייבורג – אשר שמו מוזכר בפערנאמרנטען בספר אמרי שפר.

*רבינו הרבי ר' יהונתן אייבשיץ (תנ"ד – תקכ"ד. 1694 – 1764), מגדולי הגדולים בכל הדורות, גאון הגאונים ואביר הרועים. ממנו יצאה תורה לכל תפוצות ישראל באירופה, וגדולי ישראל הזכירו שמו ברטט. למד תורה מתלמידי רבי אברהם ברודא (רבי יונה לאנדסדופער ורבי נתנאל וייל בעל הקרבן נתנאל) ולפיכך ראה עצמו כתלמידו. שימש ברבנות בקהילות מץ ואה"ו ("איחוד ג' קהילות" – אלטונה, המבורג וואנדסבק). בימי רבנותו באה"ו קמה נגדו מחלוקת גדולה עקב קמיעות שחילק, מחלוקת זו נמשכה מספר שנים והדיה נשמעו בקהילות יהודיות רבות. 

כרך ראשון: כ 19 ס"מ. [1], קד דף. 

כרך שני: 20 ס"מ.[1], קג דף. 

כתמים, מעט נזקי עש, בלאי בדפים ובכריכה. מצב הספרים: טוב – טוב מאד.