English

פריט 66:

בנין אריאל, ב' חלקים, לרבי שאול אב"ד אמשטרדם, מהדורה ראשונה נדפס בחיי המחבר, אמשטרדם, תקל"ח - 1778.

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

בנין אריאל, שני חלקים חיברו רבי שאול אב"ד אמשטרדם, מהדורה ראשונה, נדפסה בחיי המחבר, אמשטרדם, תקל"ח – 1778.


ביאורים לתורה ולחמש מגילות וחידושים על מסכתות הש"ס בשני חלקים: חלק ראשון: חדרי תורה ובית מועד וחלק שני: בית תלמוד. 

רבי שאול  לוונשטאם מאמשטרדם (תע"ז – תק"ן. 1717 – 1790), אב"ד ריישא (כיום ז'שוב), דובנא ובסוף אב"ד הקהילה האשכנזית באמשטרדם. מגדולי רבני דורו, דורם של הפני יהושע הנודע ביהודה ועוד. החיד"א התאכסן אצלו בשהותו באמשטרדם באחד ממסעותיו הרבים וכך הוא כותב : "ואני הדל זכיתי לקבל פני שכינה בשנת תקל"ח מדי עברי בשליחות מצוה וזכיתי להתבסם מתורתו ומענוותנותו ושלמותו" (שה"ג מערכת ספרים אות ב'). מפגש זה התרחש בשנת הדפסת הספר שלפנינו.

 [6], לו, מ, [2], מב דף. 29 ס"מ. כתמים, נזקי עש, כריכה קדמית מנותקת, מספר דפים רופפים, מצב כללי טוב.