English

פריט 68:

בנין שלמה וחידושי הלכות, [חלק א], מאת רבי נתן מז. אופיבך, תקמ"ד [1784]. מהדורה ראשונה. חתימת בעלים למשפחת אבוחצירא

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

בנין שלמה וחידושי הלכות, [חלק א] על מסכת סנהדרין, לבאר וליישב קושיות תוס על רש"י, מאת רבי נתן מז. דפוס אברהם פרופס כ"ץ ובנו שלמה. אופיבך, תקמ"ד [1784]. מהדורה ראשונה.

הסכמות רבי פנחס הלוי איש הורווויץ אב"ד פרנקפורט דמיין ורבי אהרן שלאס אב"ד אפענבאך. מספר חתימות בעלים ובהם "הקצין… זלמן מק"ה", "צאריטץ הירש", "ה"ק יצחק עמרם אבוחצירא ס"ט בן לאאדמ"ר מהר"ר שמעון זצ"ל" –  זוהי חתימת רבי יצחק עמרם ב"ר שמעון אביחצירא, ממכון אור חד"ש בבני ברק לעילוי נשמת רבי שמעון אביחצירא. חותמות הרב ד"ר יוסף אונא מכפר הרא"ה. 

[2], קיג, [1] דף, 33 ס"מ. כריכה חדשה, כתמי זמן, חורי עש, מעט הדבקות, מצב טוב.