English

פריט 73:

מהר"י מטראני. מהדורה תניינא. פיורדא תקכ"ח. -עותק מיוחס-

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שו"ת מהר"י מטראני, ב, מאת מהרי"ט. פיורדא, תקכ"ח [1768]. מהדורה שניה. עותק אישי של הגאון רבי שמואל הילמן סג"ל.


שו"ת מהר"י מטראני, שאלות ותשובות על סדר ארבעה טורים, ב, מאת רבי יוסף מטראני. דפוס יוסף פעטשויא ובנו מענדל בער, פיורדא, תקכ"ח [1768]. מהדורה שניה.

[1], קמה, [1] דף, 32 ס"מ. דף אחרון חסר. עם חותמות ר' שלמה שטרן מבקטלוראנטהאזה שבהונגריה, חותמת נדבת רבי יחיאל מיכל הלפערט וחתימת כתב ידו של "שמואל… הילמן סגל".

הגאון רבי שמואל הילמן סג"ל הלוי – בן רבי משה הלוי סג"ל גלוגא אב"ד צעהלים (חתן רבי אלעזר קליר). נולד בצעהלים בשנת תקנ"ט (1799). דיין בשלאנינג' ובשאקאטורן (טשאק-טארנא). נשא ונתן בהלכה עם גדולי דורו ובהם רבי מאיר א"ש מאונגוואר ורבי יוסף שאול נאטאהנזאהן אב"ד למברג. 
חידושים מאת רבי שמואל הודפסו לצד חידושיו של אביו, הנקראים "הלכה למשה", בתוך ספרו של סבו, שו"ת חקר הלכה.

כריכת חצי עור פגומה, דף אחרון חסר, כתמים, פגמים בפינות שני דפים ראשונים ומספר דפים אחרונים עם פגיעה במספר מילים בטקסט, מצב בינוני.