English

פריט 74:

ספר תשב"ץ, עם רבינו פרץ. תקע"ו. מהדורה שניה, נדיר.

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר תשב"ץ, עם הגהות רבינו פרץ. [קאפוסט?], תקע"ו [1816]. מהדורה שניה, נדיר.


ספר תשב"ץ, לרבינו שמשון ב"ר צדוק מתלמידי המהר"ם מרוטנבורג, עם הגהות רבינו פרץ. מהדורה שניה. "בתוספת הגה"ה מדויקת… עם החפוש אחר מקור דבריו". [קאפוסט?], תקע"ו [1816]. נדיר.

[4], לה דף, 21 ס"מ, נייר כחלחל. בשער "כפי אשר נדפס מאז ומקדם בקרימונא". עם חותמת "אוצר הספרים דמניין קערלין וויטעבסק שנת תרע"ה".

כריכה מחודשת, פגמים והדבקות בדף השער, כתמים, חורי עש מעטים, מצב בינוני.