English

פריט 76:

מדרש רבות. דפוס פרנקפורט דאודר, תע"א - 1711.

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מדרש רבות, על חמשה חומשי תורה וחמש מגילות. דפוס מיכעל גאטשלאק, פרנקפורט דאדרה, תע"א [1711].


מדרש רבות, [א-ב], על חמשה חומשי תורה וחמש מגילות, עם פירוש מתנות כהונה. עם פירוש ידי משה [על התורה, שיר השירים וקהלת] ועם פירוש יפה ענף [על רות איכה ואסתר] ועם קיצור יפה תואר. דפוס מיכעל גאטשאלק, פרנקפורט דאודר, תע"א [1711].

רסג; קט דף, 32 ס"מ. עם דף שער מיוחד למדרש רבות על חמש מגילות. חסר [1] דף הקדמת המגיה וההסכמות. איור דף השער עם דמויות יעקב אבינו, משה, אהרן ודוד, וארון הברית בבית קודש הקדשים.

כריכת עור מקורית, כתמים וחורי עש, פגם והדבקות בדף השער, מצב בינוני-טוב.