English

פריט 79:

חמד משה, ביאור על שולחן ערוך אורח חיים, מהדורה ראשונה. עותק מיוחס.

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

חמד משה, ביאור על שולחן ערוך אורח חיים, מאת רבי גדליה משה הלוי אב"ד יאנובה ולאשיץ. דפוס חיים ב"ר צבי הירש, פיורדא, תקכ"ט [1769]. מהדורה ראשונה. עותק מיוחס.


[1], קיח; יח דף, 32 ס"מ. עם חתימת בעלים "גאטליב כהנא סאפיר", חותמות ר' יוסף צבי פריעדמאן מקאשוי, וחותמות "הספר הזה היה שייך לנכדיו של אדמו"ר מטיסא סאלקא זיע"א" המעידות על כך שהעותק שלפנינו היה בבעלותו של הגאון רבי יואל צבי ראטה אב"ד טיסא סאלקא.

הגה"ק רבי יואל צבי ראטה אב"ד טיסא סאלקא וגלילותיה, היה נכדו ונקרא על שמו של הגה"ק רבי יואל צבי בעל שו"ת בית היוצר (מגדולי הונגריה). בהגיעו לפרקו נישא לבת הרה"ק רבי חיים שלמה בעל ה"שמועה טובה" מקוסון בן הרה"ק בעל ה"בני שלשים". מפורסם היה רבי יואל צבי בבקיאותו העצומה בכל מכמני התורה, באשר שלט בעל פה בבבלי וירושלמי, ספרא, ספרי ושאר מדרשים וכן בכתבי האריז"ל.

כריכה פשוטה מחודשת עם אותיות מוזהבות, הדבקות בדף השער, כתמים, מצב בינוני-טוב.