English

פריט 8:

מהספרים העבריים הראשונים שנדפסו בירושלים!! חקת הפסח. עם הסכמת החכם באשי הרב אג"ן להקמת הדפוס העברי בעיר הקודש ירושלים, תר"ג [1843]

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר חקת הפסח, עם לימודי כל חודש ניסן, דיני ביעור חמץ ובדיקת חמץ, וסדר תפילת ערבית וההגדה. בראשם קערת כסף מאת רבי יוסף האזובי, עם פרקי אבות, פיוט לכבוד הרב"י, סדר ערב ר"ח סיון וסדר ליל שבועות. דפוס ישראל בן אברהם [ב"ק], ירושלים, תר"ג [1843].

עם הסכמת החכם באשי והראשון לציון רבי חיים אברהם גאגין הרב אג"ן, הנחשבת להסכמה ולברכה לעצם הקמת הדפוס העברי בעיר הקודש ירושלים. נדפס על פי מהדורת ליוורנו תקצ"ט.

אוצר ההגדות 861. 

פד דף, 14 ס"מ. מספר דפים משוקמים מקצועית בשוליהם עם פגיעה באותיות בודדות, כתמי זמן וכתמי יין מעריכת סדר ליל פסח ושתיית ארבע כוסות. כריכת עור מהודרת חדשה. מצב טוב מאוד.