English

פריט 80:

מחצית השקל. דפוס לעמבערג תרכ"א. עותק רבני חשוב.

מחיר פתיחה: $60

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מחצית השקל, [א-ב] על הלכות מליחה והלכות נדה, מאת רבי שמואל קעלין הלוי. דפוס Poremba, למברג, תרכ"א 1860. העותק של הגאון רבי יצחק פרידמן אב"ד סטארא-לובאווניא.


י, [1]; [1], מ דף, 25 ס"מ. על פי מהדורת למברג תר"ך. עם חתימת כתב ידו וחותמתו של רבי יצחק פרידמן אב"ד סטארא-לובאווניא.

רבי יצחק ב"ר שמעון יהודה לייב פרידמן הי"ד (תרנ"ה-תש"ג, 1895-1942) – אב"ד קהילת סטארא-לובאווניא (לובלוי), ומשנת תרצ"ו ממלא מקום אביו כאב"ד טירנא. (תרנ"ה-תש"ג). תלמידם של ה'דעת סופר', רבי ברוך פישר אב"ד פרעשוב ורבי מנחם שיק אב"ד סיקסא. נהרג עקדה"ש במחנה ההשמדה מיידנק בשנת תש"ג (1942).

כריכה בלויה, כתמים וחורי עש, מצב בינוני-טוב.