English

פריט 81:

שער המים, מאת רבי מרדכי יוסף מיוחס. שאלוניקי, תקכ"ח [1768]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שער המים, מאת רבי מרדכי יוסף מיוחס. שאלוניקי, תקכ"ח [1768]. מהדורה ראשונה. נדיר.

על הלכות טריפות, מסכת חולין ושו"ת, דפוס רפאל יהודה קלעי ומרדכי נחמן. שאלוניקי, תקכ"ח [1768]. נדיר.

[3], צז; מ; נח דף, עם חותמות ספריית סמינר הרבנים בברלין ועם חותמות "הספר הזה היה שייך לנכדיו של אדמו"ר מטיסא סאלקא זיע"א" המעידות על כך שהעותק שלפנינו היה בבעלותו של הגאון רבי יואל צבי ראטה אב"ד טיסא סאלקא. בסוף הספר חסרים [6] דפי המפתחות.

הראשון לציון, רבי [משה] יוסף מרדכי מיוחס (תצ"ח-תקס"ו, 1738-1806), בנו של הראשון לציון רבי רפאל מיוחס, וחתנו של הראשון לציון רבי יום טוב אלגאזי. מחכמי ירושלים, שלמד עם רבינו החיד"א בישיבת "בית אל". משנת תקכ"א (1760) היה ראש ישיבת כנסת ישראל, משנת תקנ"ד (1794) היה שד"ר למצרים ולהודו, ומשנת תקס"ב (1802) כיהן כראשון לציון. חיבר ספרים רבים בהלכה וחיבור על תולדות חכמי ישראל. 

הגה"ק רבי יואל צבי ראטה אב"ד טיסא סאלקא וגלילותיה, היה נכדו ונקרא על שמו של הגה"ק רבי יואל צבי בעל שו"ת בית היוצר (מגדולי הונגריה). בהגיעו לפרקו נישא לבת הרה"ק רבי חיים שלמה בעל ה"שמועה טובה" מקוסון בן הרה"ק בעל ה"בני שלשים". מפורסם היה רבי יואל צבי בבקיאותו העצומה בכל מכמני התורה, באשר שלט בעל פה בבבלי וירושלמי, ספרא, ספרי ושאר מדרשים וכן בכתבי האריז"ל.

כריכה מחודשת, ללא דפי המפתחות, כתמים, הדבקה בדף אחרון, מצב טוב.

מידות: 30 CM