English

פריט 86:

חבת ירושלם [מאת רבי חיים הורוויץ]. דפוס ישראל [בק]. מהדורה ראשונה, ירושלים, תר"ד [1844]. עם...

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

חבת ירושלם [מאת רבי חיים הורוויץ]. דפוס ישראל [בק]. מהדורה ראשונה, ירושלים, תר"ד [1844]. עם פרסום ראשוני ונדיר מבית מדרשם של ראשוני החסידים בירושלים.

ספר חבת ירושלם, מטוב ארץ וירושלים סיפורים מלוקטים מפי סופרים וספרים,   [מאת רבי חיים הורוויץ]. דפוס ישראל [בק]. נדפס על מכבש הדפוס משאת משה ויהודית. מהדורה ראשונה, ירושלים, תר"ד [1844].

[3], ס דף, 20 ס"מ. עם הסכמות הראשון לציון רבי חיים אברהם גאגין אב"ד ירושלים ורבי יעקב ענתבי אב"ד דמשק [לאחר שעלה לירושלים בעקבות שיחרורו מהמאסר והעינויים בפרשת "עלילת דמשק" בשנת ת"ר].

בכמה הוצאות מאוחרות העתיקו וחיקו את דף השער של ההוצאה הנוכחית שלפנינו, שהיא היא המהדורה האמיתית שיצאה לאור בירושלים. בדף [3] הודפסה הסכמת רבי אהרן משה מגזע צבי מבראד והקדמת חותנו, "הרב המאסף", רבי מרדכי הורוויץ, מראשי כולל החסידים בירושלים. ייתכן ודף זה מהווה הפרסום הראשון מבית מדרשם של החסידים הראשונים בירושלים. דף זה הושמט במהדורת קניגסברג 1858, ואף במהדורה שלפנינו חסר דף זה ברבים מהעותקים. יתכן ונדירותו של דף זה ובו הסכמות ראשי כולל החסידים בירושלים, נובעת מחששם של ה"פרושים" מהתעצמותה של העדה החסידית בירושלים. 

כריכת חצי עור, חורי עש, כתמי זמן, מצב בינוני-טוב.