English

פריט 88:

שטר חזקה בחתימת חכמי הספרדים בירושלים עיה"ק - תרמ"ב

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שטר חזקה על חנות בשוק הבאזאר, שניתן לרבי חיים מיוחס, בחתימת בית הדין של הספרדים בעיה"ק ירושלים. אדר תרמ"ב. 

שטר מסירה וחזקה על חנות בשוק הבאזאר – הידועה למוסלמים 'להגוים בני המופטי ממשפחת אל-חוסני', שניתן להרב כמה"ר חיים מיוחס,

עליו חתומים ראשי בית הדין הספרדיים ורבני העדה. 

בראש החותמים בשטר המיוחד, הכתוב כולו בכתיבה אשכנזית מרובעת,

הגאון רבי יוסף יהושע קאריאו [תקס"ז-תרמ"ג] היה ראב"ד ונשיא העדה הספרדית בירושלים וקודם לכן שימש ברבנות בעיה"ק חברון. ספרו בני יוסף, הוא ספר חשוב הכולל פרטים רבים מחייו ומדברי תורתו. 

רבי נסים חיים ב"ר שמואל ברוך [תק"ע-תרנ"ז] אף הוא ראש ועד העדה הספרדית וראב"ד בבית הדין. מזקני העדה וחכמיה. 

החותם השלישי הוא הגאון רבי יוסף רפאל עוזיאל. 

בהמשך השטר, שטר שותפות לחנויות הנ"ל לאחי המנוח רבי חיים מיוחס – הוא רבי יעקב מיוחס, לפרנסת יתומי אחיו המנוח, והחכם החשוב כמוה"ר רחמים בן להגביר שלמה מזרחי. 

על המשך השטר חתומים הדיינים והרבנים

רבי אלעזר אליהו מזרחי [נפטר תרס"ז] מגדולי רבני ירושלים. נפטר בצעירותו. 

רבי חיים אליהו הלוי ועמו בעל השטר רבי יעקב מיוחס. 

על השטר גם חתום הגאון רבי יעקב יוסף סתהון – המכונה כך על שם אביו, והוא הגאון הישיש רבי יעקב סתהון [נפטר תרס"ט] בן הגאון רבי יוסף מנשה סתהון מחכמי ארם צובה ומגדולי רבני העדה הספרדית. 

[1] שטר כתוב וחתום בכתיבה אשכנזית מרובעת. חתימות הרבנים. קרעי זמן בסימני קיפול. פגיעה מסויימת בגוף אחת החתימות. מצב טוב. 

מידות: 21 x 26 CM

מידות: 21 x 26 CM