English

פריט 89:

איגרת שנה טובה מהמקובל רבי אליעזר פאפו - ירושלים

מחיר פתיחה: $120

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

איגרת צדקה וברכות לשנה החדשה, בכתב יד קדשו של הגאון המקובל רבי אליעזר פאפו, מרבני ישיבת המקובלים 'בית אל' ונכד הפלא יועץ. ירושלים, תרנ"ג. 

באיגרת שנשלחה לרב הכולל רבי משה אברהם שלמה הכהן מבקש הגאון המקובל רבי אליעזר פאפו לרגל החגים ההולכים וקרבים, שיחוסו וירחמו עליו ויתנו עבורו צדקה וסיוע, חסד ועזרה, 'הנני סובל עניות החגים באים, ביתי ריקם בני ובנותי הם בחוסר כל ובאו מים עד נפש נא אדוני! 

הגאון המקובל מסיים את דבריו: ישלם פעלו לו ולזרעו וכתיבה וחתימה טובה בס' חיים ארוכים, בס' עושר וכבוד, בס' חן וחסד בס' הצדיקים, בס' ברכות וטובות והצלחות בס' שמחות וגיל. 

רבי אליעזר פאפו חותם בחתימת ידו ובחותמתו. 

מעבר לדף, רישומים שונים בכתב יד ספרדי, רישומים מאוחרים וחותמת דיו מאוחרת בארבעים שנה משנת 1933.

הגאון המקובל רבי אליעזר פאפו, מרבני ירושלים, נכדו נושא שמו של הגה"ק המקובל האלוקי בעל פלא יועץ – ובנו של הגאון המקובל רבי יהודא פאפו, ואף הוא כאביו היה מחכמי ורבני ישיבת המקובלים 'בית אל' בירושלים ומחבר ספרים רבים, וחתם כאביו 'אליעזר פאפו – בן פל"א', לרמז את ייחוסו הרם. 

[1] ניר מעוטר בציורי ירושלים ומקומות הקדושים. וממוסגר במסגרת נאה. מחוזק מאחוריו בשארית נייר נוסף. כתמי דיו, כתמי זמן ומים, בלאי וקרעים במסגרת. מצב בינוני – טוב. 

מידות: 20 x 25 CM

מידות: 20 x 25 CM