English

פריט 9:

סדר הגדה של פסח, עם פירוש מבעל חוות דעת. יוזעפאף, תקפ"ח [1828]. נדיר.

מחיר פתיחה: $80

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

סדר הגדה של פסח, עם פירוש מבעל חוות דעת. יוזעפאף, תקפ"ח [1828]. נדיר.

סדר הגדה של פסח, עם פירוש [מעשה נסים] מבעל חוות דעת. דפוס דוד ישעיה וואקס, יוזעפאף, תקפ"ח [1828]. נדיר.

כח דף, נייר כחלחל. עם חותמות "מנחם מאניש במ"ו אלימלך".

אוצר ההגדות 682.

ללא כריכה, ללא שדרה, כתמים, חורי עש, מצב בינוני.

מידות: 22 CM