English

פריט 93:

תולדות יעקב, חידושים למסכת ביצה, חיברו רבי יעקב קאשטרו מגדולי מצרים, מהדורה ראשונה, ירושלים, תרכ"ט - 1865

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תולדות יעקב, חידושים למסכת ביצה, חיברו רבי יעקב קאשטרו – המהריק"ש, מהדורה ראשונה, ירושלים, תרכ"ט – 1865.

לספר צורפה הסכמת הראשון לציון בזמן הדפסת הספר רבי חיים דוד חזן בעל תורת הזבח ועוד ספרים. 

בדפים הראשונים מופיעה הקדמת המחבר משנת של"ו – 1576.

רישום בעלות בדף הפורזאץ: שלמה שלזינגר. 


רבי יעקב קאשטרו (רפ"ה-שע"ב, 1525-1612), מהריק"ש, מגדולי רבני מצרים בדור שאחר גירוש ספרד. נולד במצרים ועלה לארץ ישראל בצעירותו ללמוד תורה מרבי לוי בן חביב [הרלב"ח] ומרבי דוד בן זמרא [הרדב"ז]. כיהן כרב קהילת המוסתערבים בקהיר, כדיין וכראש ישיבה. נשא ונתן בהלכה עם גדולי דורו עד שנודע כאחד מגדולי הפוסקים וכרבה של מצרים. בשנת ש"ל (1570) ביקר בארץ ישראל, והתאכסן בביתו של רבי יוסף קארו בצפת. מחבר 'ערך לחם' על השו"ע, שו"ת 'אהלי יעקב' וחידושים על מסכתות בתלמוד. 

[4], צו דף. 21 ס"מ.

כתמים,   מעט בלאי (גם בכריכה), נקבי עש בודדים. מצב כללי: טוב מאד.