English

פריט 94:

מזמור לדוד, על הלכות שחיטה, חיברו רבי דוד פארדו, מהדורה ראשונה, ליוורנו, תקע"ח - 1817

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מזמור לדוד, על הלכות שחיטה (ובתוכו השגות רבות על ספר פירות גינוסר לרבינו חיים בן עטר בעל האוה"ח הק'), חיברו רבי דוד פארדו מחותנו של החיד"א, מהדורה ראשונה, ליוורנו, תקע"ח – 1817.

לספר מצורפות הסכמות רבי משה דאנון, ורבי יצחק פינטו.

רישומים שונים בכתב חצי קולמוס פזורים בין דפי הספר.

רבי דוד פארדו (תע"ח – תק"נ. 1718 – 1790). מגדולי פוסקי ספרד. נולד בונציה למשפחה מיוחסת מצאצאי רבי יצחק אבוהב. בצעירותו נתייתם והפסיד את כספי הירושה שלו. עקב כך נאלץ להגר לעיר איספראלטו (כיום סיפליט, קרואטיה) שם ניסה למצוא פרנסה כמלמד דרדקי. בהמשך משנודעו גדולתו וחסידותו, החל לשמש במשרות רבניות שונות. בהמשך אף הקים בעיר ישיבה אשר בה למדו רבים מחכמי הדור כרבי אברהם פניסו ורבי שבתי דוד ונטורה. בשנת תקכ"א – 1761 נסע לבלגראד העיר הגדולה והחל משמש שם במשרות רבנות. רבי דוד נהג לנסוע לליוורנו בכדי להדפיס את ספריו הרבים ושם פגש בשנת תקל"ה את גאון עוזנו רבינו החיד"א אשר עימו נקשר בידידות איתנה ואף נעשה מחותנו ברבות הימים. רבי דוד עמד גם בקשרי ידידות קרובים עם המהרי"ט אלגאזי.

חיבר ספרים רבים וחשובים בינהם: חסדי דוד על התתוספתא, משכיל לדוד על פירוש רש"י עה"ת, שושנים לדוד ועוד.

[4], קיט דף. 20 ס"מ.

מעט נקבי עש, כתמים, כריכה מקורית ככל הנראה. מצב כללי טוב.