English

פריט 97:

מלא העומר, חידושים ופירושים עה"ת וחמש מגילות, חיברו רבי אריה לייב צינץ. עותק מיוחס. פעסט, תרפ"ח - 1928.

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מלא העומר, חידושים ופירושים עה"ת וחמש מגילות, חיברו רבי אריה לייב צינץ (המהרא"ל), פעסט, תרפ"ח – 1928.

לכל חומש שער נפרד. הפירושים על המגילות מפוזרים בין החומשים בהתאם לסדר קריאתם במועדי השנה.

לספר הסכמות נעלות מגדולי הדור. ביניהם השרף ממוגלניצא, והגה"ק מהר"ם בנעט.

חותמת: "חברה בחורים דישיבה הרמה דק"ק ש' וואדקערט יע"א". רישומי בעלות חשובים משנות השואה: רבי משה מרדכי פאלאק בנו של הגאון רבי ישעי' פאלאאק אב"ד וואדקערט. וכן חתימת הק' מאיר הכהן גראס, מתלמידי הישיבה בוואדקערט.

הגה"ק רבי אריה לייב צינץ – המהרא"ל (תקכ"ח – תקצ"ג. 1768 – 1833) מגדולי גאוני פולין. נולד בפינטשוב. על שנותיו הראשונות לא ידוע לנו הרבה. בבגרותו נסע לפראג. שם נתקשר בידידות איתנה עם הגה"ק בעל הנודע ביהודה שאף כתב הסכמה לספרו "יעלת חן", ובין הדברים כתב בהסכמתו:"האמנם גדר גדרתי מסבה כמוסה עמדי שלא ליתן הסכמה על ספר חדש שעדיין לא היה לעולמים, אולם אדעתא דהאי גברא רבה לא נדרתי… עברתי על רצוני לעשות רצונו כי ראוי הוא". כמו כן מצינו שגאון ישראל הגרעק"א התבטא עליו: "אשר הוא אחד מגדולי הזמן". בהמשך נדד לעיר פרשבורג ושהה בה עד אשר בשנת תקנ"ה הוזמן לכהן כרב של פלאצק. לאחר מספר שנים (בהם שימש אב"ד בכמה קהילות נוספות) קבע את מקום מגוריו בווארשא ושם אף הקים ישיבה. מגדולי תלמידיו היו הרה"ק בעל החידושי הרי"ם מגור והרה"ק רבי אברהם מטשעכנוב.

[3], לו, [1], מז, [1], לב, ו, [1], נ, [1], פא, [5] דף. 25 ס"מ.

מעט כתמים, מצב כללי: טוב –  טוב מאד.