English

פריט 98:

ספר אבני מילואים, חלק ראשון – למברג תקע"ו – מהדורה ראשונה – עשרות הגהות למדניות...

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר אבני מילואים, חלק ראשון – למברג תקע"ו – מהדורה ראשונה – עשרות הגהות למדניות – חתימות


ספר אבני מלואים על שלחן ערוך אבן העזר, חלק ראשון, מאת רבי אריה ליב הכהן העלר. למברג, [תקע"ו 1815]. מהדורה ראשונה.

בסוף הספר נדפס לראשונה קונטרס "משובב נתיבות", ובו תשובות שכתב המחבר על השגותיו של בעל "נתיבות המשפט" כנגד דברי "קצות החושן". לפני הקונטרס נדפסו שמונה עמודי מפתחות ל"אבני מילואים" שערך חתנו של הקצוה"ח, המשכיל הנודע הגאון ר' שלמה יהודה ליב הכהן רפפורט [=שי"ר].

בספר כתובות עשרות הגהות והערות למדניות משנות הת"ר.

חתימות וחותמות בדפי המגן ובדף השער: "חיים פריעדמאן – מיעלעץ"; "הק' יצחק בהרבני מ'… ". ניסויי קולמוס רבים בדפי המגן הקדמי והאחורי.

[1], עה, [5], יד דף. 37 ס"מ. מצב טוב. כתמי רטיבות בחלק מהדפים. בלאי בשולי הדפים. כריכה ישנה פגומה.