English

ניסן תשפ"ד

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 51:
ברכות מהאדמו"ר רבי בן ציון וואלקענפעלד מליז'ענסק ניו יארק
ברכות מהאדמו"ר רבי בן ציון וואלקענפעלד מליז'ענסק ניו יארק מכתב ברכות מאדמו"ר רבי בן ציון וואלקענפעלד מליז'ענסק - ניו יארק. תש"ב.

מחיר פתיחה:

150

פריט 52:
סוד החלפת שם - מהאמונת אברהם מפיטסבורג
סוד החלפת שם - מהאמונת אברהם מפיטסבורג מאמר בכתב יד קדשו של הרה"ק האמונת אברהם מפיטסבורג, בו מבואר סוד החלפת שמות לחולים, לרפואה. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 53:
חתימה קדושה של הרה"ק רבי ישראל מרדכי מראחמיסטריווקא, בימי אברכותו, על קבלת כספי צדקה והחזקת...
חתימה קדושה של הרה"ק רבי ישראל מרדכי מראחמיסטריווקא, בימי אברכותו, על קבלת כספי צדקה והחזקת... חתימה קדושה של הרה"ק רבי ישראל מרדכי מראחמיסטריווקא, בימי אברכותו, על קבלת כספי צדקה והחזקת תלמידי חכמים וצדיקים מכולל וואהלין. ירושלים, תשכ"ז.

מחיר פתיחה:

80

פריט 54:
מכתבים מאדמו"ר רבי יחזקאל שרגא מסטרופקוב
מכתבים מאדמו"ר רבי יחזקאל שרגא מסטרופקוב שני מכתבי ברכה ורבנות בכתב יד האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא מסרטאפקוב. תשי"א - תשל"ט. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 55:
כלי פז, חיברו רבי שמואל לאנייאדו, מהדורה ראשונה, ויניציאה, תי"ז - 1657
כלי פז, חיברו רבי שמואל לאנייאדו, מהדורה ראשונה, ויניציאה, תי"ז - 1657 כלי פז, פירוש לספר ישעיה, נדפס סביב הספר, חיברו "ראש המדברים תפארת ישראל והודו ואשר כביר מצאה ידו כמוהר"ר שמואל לאנייאדו" מהדורה ראשונה, ויניציאה (בדפוס אנטוניו קאליאוני), תי"ז - 1657. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 56:
באר עשק, שו"ת מאת רבי שבתי באר. ויניציאה , תל"ד [1674]. מהדורה ראשונה. נדיר.
באר עשק, שו"ת מאת רבי שבתי באר. ויניציאה , תל"ד [1674]. מהדורה ראשונה. נדיר. באר עשק, שו"ת מאת רבי שבתי באר. ויניציאה , תל"ד [1674]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

100

פריט 57:
ספר הליכות עולם ומבוא הגמרא, כללי הגמרא, אמשטרדם, תקי"ד - 1754
ספר הליכות עולם ומבוא הגמרא, כללי הגמרא, אמשטרדם, תקי"ד - 1754 ספר הליכות עולם ומבוא הגמרא, ליקטו רבי דוד מילדולה, אמשטרדם, תקי"ד - 1754.

מחיר פתיחה:

100

פריט 58:
ירים משה, ביאור על מסכת אבות להאלשיך הק', מהדורה ראשונה, פיורדא, תקכ"ד - 1764
ירים משה, ביאור על מסכת אבות להאלשיך הק', מהדורה ראשונה, פיורדא, תקכ"ד - 1764 ירים משה, ביאור למסכת אבות, והוא ליקוט מכל ספרי "מרנא ורבנא אביר האבירים ראש הגיבורים הרב המופלא שבסנהדרין כל רז לא אניס לי' מגלה מצפוני ומסתרין... מוהר"ר משה אלשיך". מהדורה ראשונה, פיורדא, תקכ"ד - 1764.

מחיר פתיחה:

100

פריט 59:
מיוחד. מהדורה קדומה לילדי תשב"ר! מסכת מגילה, עם רש"י, תוס' פסקי הרא"ש ופי' המשניות לרמב"ם. אמשטרדם, תס"ט [1709]
מיוחד. מהדורה קדומה לילדי תשב"ר! מסכת מגילה, עם רש"י, תוס' פסקי הרא"ש ופי' המשניות לרמב"ם. אמשטרדם, תס"ט [1709] מסכת מגילה, עם פירוש רשי ותוספות ופסקי תוספות ורבינו אשר ופירוש המשניות מהרמבם ז"ל כפי אשר נדפס בויניציאה... הוגה מספרי התלמוד שהוגהו מכתיבת ידי גדולי הדור... נתווסף עוד עין משפט. דפוס משה ב"ר אברהם מינדיס קויטיניו, אמשטרדם, תס"ט -1709.

מחיר פתיחה:

200

פריט 60:
גמרא מסכת תענית. דפוס אמשטרדם תע"ז - 1717. - נדיר ויקר -
גמרא מסכת תענית. דפוס אמשטרדם תע"ז - 1717. - נדיר ויקר - תלמוד בבלי, [כרך יא] מסכת תענית. עם פירוש רבינו אשר ופירוש המשניות לרמב"ם. דפוס שמואל מרקיס ורפאל אלאשיוש, אמשטרדם, תע"ז [1717]. נדיר.

מחיר פתיחה:

100

פריט 61:
אורחות צדיקים - אורחות יושר, שאלוניקי תקנ"א (1791)
אורחות צדיקים - אורחות יושר, שאלוניקי תקנ"א (1791) ספר 'אורחות צדיקים' עם ספר 'אורחות יושר' מאת רבי יצחק מולכו, נדפס פעם שלישית ע"י האחים בני הרב המחבר ס' אורחות יושר, לתשוקת בני הישיבה של פישקאדוריש. דפוס מרדכי נחמן ודוד ישראליג'ה, שאלוניקי, תקנ"א (1791).

מחיר פתיחה:

200

פריט 62:
יערות דבש (ב"כ), דרושים להרבי ר' יהונתן אייבשיץ, זולצבאך, תקנ"ט - 1799
יערות דבש (ב"כ), דרושים להרבי ר' יהונתן אייבשיץ, זולצבאך, תקנ"ט - 1799 יערות דבש, שני כרכים, דרושים ותוכחות מוסר למועדים וזמנים שונים ושאר עניינים, חיברו רבינו הרבי ר' יהונתן אייבשיץ, זולצבאך, תקנ"ט - 1799.

מחיר פתיחה:

200

פריט 63:
משפטי שבועות לרבינו האי גאון, מהדורה שניה, המבורג, תקמ"ב [1782]. עותק כ"ק אדמו"ר רבי צבי...
משפטי שבועות לרבינו האי גאון, מהדורה שניה, המבורג, תקמ"ב [1782]. עותק כ"ק אדמו"ר רבי צבי... משפטי שבועות לרבינו האי גאון, מהדורה שניה, המבורג, תקמ"ב [1782]. עותק כ"ק אדמו"ר רבי צבי אריה מאליק [השלישי].

מחיר פתיחה:

100

פריט 64:
לקט אליהו, חלקים א-ב, ביאור המצוות, מאת רבי אליהו שפירא. ברסלויא וקראטשין, תקצ"ד-תקצ"ה [1834-1835]. מהדורה ראשונה
לקט אליהו, חלקים א-ב, ביאור המצוות, מאת רבי אליהו שפירא. ברסלויא וקראטשין, תקצ"ד-תקצ"ה [1834-1835]. מהדורה ראשונה לקט אליהו, מאת רבי אליהו שפירא אב"ד דק"ק טשארניקאווי. 2 חלקים בכרך אחד:

מחיר פתיחה:

150

פריט 65:
שיח יצחק, חלק א', ליוורנו, תקכ"ו [1766]
שיח יצחק, חלק א', ליוורנו, תקכ"ו [1766] ספר שיח יצחק, חלק א, והוא חידושים על גפ"ת ופירוש תוספות ישנים על מסכת יומא עם ביאור לשונות הרמב"ם... מחידושי ומפסקי הרב המאירי... לקוטי... מהרב המובהק אברהם בן מוסא...  כל אלה חבר... כמוהר"ר יצחק נוניס ואיס. דפוס משה עטיאס, ליוורנו, תקכ"ו [1766].

מחיר פתיחה:

100

פריט 66:
בנין אריאל, ב' חלקים, לרבי שאול אב"ד אמשטרדם, מהדורה ראשונה נדפס בחיי המחבר, אמשטרדם, תקל"ח - 1778.
בנין אריאל, ב' חלקים, לרבי שאול אב"ד אמשטרדם, מהדורה ראשונה נדפס בחיי המחבר, אמשטרדם, תקל"ח - 1778. בנין אריאל, שני חלקים חיברו רבי שאול אב"ד אמשטרדם, מהדורה ראשונה, נדפסה בחיי המחבר, אמשטרדם, תקל"ח - 1778.

מחיר פתיחה:

150

פריט 67:
מסכנות יעקב, פירוש על ספר ישעיה, חיברו רבי יעקב פארדו, מהדורה יחידה, ליוורנו, תקפ"ד - 1824
מסכנות יעקב, פירוש על ספר ישעיה, חיברו רבי יעקב פארדו, מהדורה יחידה, ליוורנו, תקפ"ד - 1824 מסכנות יעקב, פירוש ארוך על ספר ישעיה, חיברו רבי יעקב פארדו. מהדורה יחידה, ליוורנו, תקפ"ד - 1824.

מחיר פתיחה:

100

פריט 68:
בנין שלמה וחידושי הלכות, [חלק א], מאת רבי נתן מז. אופיבך, תקמ"ד [1784]. מהדורה ראשונה. חתימת בעלים למשפחת אבוחצירא
בנין שלמה וחידושי הלכות, [חלק א], מאת רבי נתן מז. אופיבך, תקמ"ד [1784]. מהדורה ראשונה. חתימת בעלים למשפחת אבוחצירא בנין שלמה וחידושי הלכות, [חלק א] על מסכת סנהדרין, לבאר וליישב קושיות תוס על רש"י, מאת רבי נתן מז. דפוס אברהם פרופס כ"ץ ובנו שלמה. אופיבך, תקמ"ד [1784]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

100

פריט 69:
אבן תקומה על ארבעת חלקי השלחן ערוך, מאת רבי אהרן [ברודא]. וילנה, תקע"ח [1818]. נדיר.
אבן תקומה על ארבעת חלקי השלחן ערוך, מאת רבי אהרן [ברודא]. וילנה, תקע"ח [1818]. נדיר. אבן תקומה על ארבעת חלקי השלחן ערוך, מאת רבי אהרן [ברודא]. וילנה, תקע"ח [1818]. נדיר.

מחיר פתיחה:

400

פריט 70:
ספר תהלים, Liber Psalmorum, הוצאת Johanne Leusden. דפוס Samuel Smith, לונדון, 1688. נדיר ביותר.
ספר תהלים, Liber Psalmorum, הוצאת Johanne Leusden. דפוס Samuel Smith, לונדון, 1688. נדיר ביותר. ספר תהלים, Liber Psalmorum, הוצאת Johanne Leusden. דפוס Samuel Smith, לונדון, 1688. נדיר ביותר.

מחיר פתיחה:

150

פריט 71:
קוצר אוצר לשון הקודש, מאת Sante Pagnini, מהדורה רביעית, ליידן, 1588. נדיר.
קוצר אוצר לשון הקודש, מאת Sante Pagnini, מהדורה רביעית, ליידן, 1588. נדיר. קוצר אוצר לשון הקודש, מאת Sante Pagnini, מהדורה רביעית, ליידן, 1588. נדיר.

מחיר פתיחה:

400

פריט 72:
-מהדורה יחידה - "השתערות מלך הנגב עם מלך הצפון" – אמשטרדם תצ"ז
-מהדורה יחידה - "השתערות מלך הנגב עם מלך הצפון" – אמשטרדם תצ"ז ספר "השתערות מלך הנגב עם מלך הצפון" – אמשטרדם תצ"ז – מהדורה יחידה – חתימות ורישומים עתיקים

מחיר פתיחה:

100

פריט 73:
מהר"י מטראני. מהדורה תניינא. פיורדא תקכ"ח. -עותק מיוחס-
מהר"י מטראני. מהדורה תניינא. פיורדא תקכ"ח. -עותק מיוחס- שו"ת מהר"י מטראני, ב, מאת מהרי"ט. פיורדא, תקכ"ח [1768]. מהדורה שניה. עותק אישי של הגאון רבי שמואל הילמן סג"ל.

מחיר פתיחה:

200

פריט 74:
ספר תשב"ץ, עם רבינו פרץ. תקע"ו. מהדורה שניה, נדיר.
ספר תשב"ץ, עם רבינו פרץ. תקע"ו. מהדורה שניה, נדיר. ספר תשב"ץ, עם הגהות רבינו פרץ. [קאפוסט?], תקע"ו [1816]. מהדורה שניה, נדיר.

מחיר פתיחה:

100

פריט 75:
פירוש אברבנאל על נביאים אחרונים. אמשטרדם, ת"א - 1641. מהדורה תניינא.
פירוש אברבנאל על נביאים אחרונים. אמשטרדם, ת"א - 1641. מהדורה תניינא. פירוש על נביאים אחרונים [עם הפנים], מאת רבי דון יצחק אברנאל. אמשטדם, ת"א [1641]. מהדורה שניה, נדיר.

מחיר פתיחה:

200

פריט 76:
מדרש רבות. דפוס פרנקפורט דאודר, תע"א - 1711.
מדרש רבות. דפוס פרנקפורט דאודר, תע"א - 1711. מדרש רבות, על חמשה חומשי תורה וחמש מגילות. דפוס מיכעל גאטשלאק, פרנקפורט דאדרה, תע"א [1711].

מחיר פתיחה:

150

פריט 77:
שו"ת מעיל צדקה – פראג, תקי"ז – מהדורה ראשונה
שו"ת מעיל צדקה – פראג, תקי"ז – מהדורה ראשונה שו"ת מעיל צדקה – פראג, תקי"ז – מהדורה ראשונה – חתימה, הגהה ומפתחות בכתב-יד

מחיר פתיחה:

80

פריט 78:
חמשה חומשי תורה, דפוס קוציר, ונציה תקמ"א - 1781
חמשה חומשי תורה, דפוס קוציר, ונציה תקמ"א - 1781 חמשה חומשי תורה, עם תרגום, חמש מגילות והפטרות מכל השנה, כמנהג כל הקהילות הקדושות. דפוס יקותיאל קוציר, ונציה, תקמ"א [1781]. נדיר.

מחיר פתיחה:

100

פריט 79:
חמד משה, ביאור על שולחן ערוך אורח חיים, מהדורה ראשונה. עותק מיוחס.
חמד משה, ביאור על שולחן ערוך אורח חיים, מהדורה ראשונה. עותק מיוחס. חמד משה, ביאור על שולחן ערוך אורח חיים, מאת רבי גדליה משה הלוי אב"ד יאנובה ולאשיץ. דפוס חיים ב"ר צבי הירש, פיורדא, תקכ"ט [1769]. מהדורה ראשונה. עותק מיוחס.

מחיר פתיחה:

100

פריט 80:
מחצית השקל. דפוס לעמבערג תרכ"א. עותק רבני חשוב.
מחצית השקל. דפוס לעמבערג תרכ"א. עותק רבני חשוב. מחצית השקל, [א-ב] על הלכות מליחה והלכות נדה, מאת רבי שמואל קעלין הלוי. דפוס Poremba, למברג, תרכ"א 1860. העותק של הגאון רבי יצחק פרידמן אב"ד סטארא-לובאווניא.

מחיר פתיחה:

60

פריט 81:
שער המים, מאת רבי מרדכי יוסף מיוחס. שאלוניקי, תקכ"ח [1768]. מהדורה ראשונה. נדיר.
שער המים, מאת רבי מרדכי יוסף מיוחס. שאלוניקי, תקכ"ח [1768]. מהדורה ראשונה. נדיר. שער המים, מאת רבי מרדכי יוסף מיוחס. שאלוניקי, תקכ"ח [1768]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

150

פריט 82:
ספר תקון שובבים [על פי נוסח הרמ"ז] – ונציה תצ"ט – כרוך עם דפים בהם...
ספר תקון שובבים [על פי נוסח הרמ"ז] – ונציה תצ"ט – כרוך עם דפים בהם... ספר תקון שובבים [על פי נוסח הרמ"ז] – ונציה תצ"ט – כרוך עם דפים בהם נוספו בכתב-יד דברי מוסר ותפלות בכתיבה מזרחית

מחיר פתיחה:

100

פריט 83:
העותק האישי של בנו של הרש"ש - ברית אברהם, מאת רבי אברהם אמארילייו. שאלוניקי, תקנ"ו...
העותק האישי של בנו של הרש"ש - ברית אברהם, מאת רבי אברהם אמארילייו. שאלוניקי, תקנ"ו... העותק האישי של בנו של הרש"ש - ברית אברהם, מאת רבי אברהם אמארילייו. שאלוניקי, תקנ"ו [1796]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

200

פריט 84:
דיואן, כתב יד. תימן ת"ר. [1840]. למעלה מ[200] דף, 9X24 ס"מ. עברית וערבית-יהודית. תימן, תארך...
דיואן, כתב יד. תימן ת"ר. [1840]. למעלה מ[200] דף, 9X24 ס"מ. עברית וערבית-יהודית. תימן, תארך... דיואן, כתב יד. תימן ת"ר. [1840]. למעלה מ[200] דף, 9X24 ס"מ. עברית וערבית-יהודית. תימן, תארך סיום ההעתקה מובא בסיום הדיואן בערבית-יהודית "סום אלף לאם ומים תם קולהו".

מחיר פתיחה:

500

פריט 85:
כתב יד תימני. תפילות ופיוטים, ברכה לרבים, ואגדתא דפסחא. סוף המאה ה-19 לערך.
כתב יד תימני. תפילות ופיוטים, ברכה לרבים, ואגדתא דפסחא. סוף המאה ה-19 לערך. כתב יד תימני. תפילות ופיוטים, ברכה לרבים, ואגדתא דפסחא. סוף המאה ה-19 לערך.

מחיר פתיחה:

150

פריט 86:
חבת ירושלם [מאת רבי חיים הורוויץ]. דפוס ישראל [בק]. מהדורה ראשונה, ירושלים, תר"ד [1844]. עם...
חבת ירושלם [מאת רבי חיים הורוויץ]. דפוס ישראל [בק]. מהדורה ראשונה, ירושלים, תר"ד [1844]. עם... חבת ירושלם [מאת רבי חיים הורוויץ]. דפוס ישראל [בק]. מהדורה ראשונה, ירושלים, תר"ד [1844]. עם פרסום ראשוני ונדיר מבית מדרשם של ראשוני החסידים בירושלים.

מחיר פתיחה:

100

פריט 87:
שער רוח הקודש להאריז"ל, ירושלים, תרכ"ח - 1868
שער רוח הקודש להאריז"ל, ירושלים, תרכ"ח - 1868 שער רוח הקודש, הוא השער השביעי מתוך שמונה שערים בכתבי האר"י שכתב רבינו חיים ויטאל מפי רבו, ירושלים, תרכ"ח - 1868.

מחיר פתיחה:

250

פריט 88:
שטר חזקה בחתימת חכמי הספרדים בירושלים עיה"ק - תרמ"ב
שטר חזקה בחתימת חכמי הספרדים בירושלים עיה"ק - תרמ"ב שטר חזקה על חנות בשוק הבאזאר, שניתן לרבי חיים מיוחס, בחתימת בית הדין של הספרדים בעיה"ק ירושלים. אדר תרמ"ב. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 89:
איגרת שנה טובה מהמקובל רבי אליעזר פאפו - ירושלים
איגרת שנה טובה מהמקובל רבי אליעזר פאפו - ירושלים איגרת צדקה וברכות לשנה החדשה, בכתב יד קדשו של הגאון המקובל רבי אליעזר פאפו, מרבני ישיבת המקובלים 'בית אל' ונכד הפלא יועץ. ירושלים, תרנ"ג. 

מחיר פתיחה:

120

פריט 90:
הסכמה עם חידו"ת ממרן רבי עובדיה יוסף
הסכמה עם חידו"ת ממרן רבי עובדיה יוסף הסכמה ארוכה עם חידושי תורה ופלפול בהלכה, כולה בכתב יד מרן הגאון הראשון לציון מאור יהדות המזרח ותפארתה רבי עובדיה יוסף. תש"ס. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 91:
איגרת הראש"ל רבי עובדיה יוסף למען תנועת התשובה
איגרת הראש"ל רבי עובדיה יוסף למען תנועת התשובה איגרת בכתב יד מרן הגאון האדיר הראשון לציון רבי עובדיה יוסף, תפארתה ופארה של יהדות המזרח ועמוד ההוראה לבית ישראל, למען תנועת 'מחנה ישראל' ומייסדה הגאון רבי יוסף פנחסי. תשמ"ד. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 92:
שבט מוסר – ירושלם תרכ"ג 'מספרי ירושלם הראשונים'
שבט מוסר – ירושלם תרכ"ג 'מספרי ירושלם הראשונים' ספר שבט מוסר – ירושלם תרכ"ג

מחיר פתיחה:

80

פריט 93:
תולדות יעקב, חידושים למסכת ביצה, חיברו רבי יעקב קאשטרו מגדולי מצרים, מהדורה ראשונה, ירושלים, תרכ"ט - 1865
תולדות יעקב, חידושים למסכת ביצה, חיברו רבי יעקב קאשטרו מגדולי מצרים, מהדורה ראשונה, ירושלים, תרכ"ט - 1865 תולדות יעקב, חידושים למסכת ביצה, חיברו רבי יעקב קאשטרו - המהריק"ש, מהדורה ראשונה, ירושלים, תרכ"ט - 1865.

מחיר פתיחה:

100

פריט 94:
מזמור לדוד, על הלכות שחיטה, חיברו רבי דוד פארדו, מהדורה ראשונה, ליוורנו, תקע"ח - 1817
מזמור לדוד, על הלכות שחיטה, חיברו רבי דוד פארדו, מהדורה ראשונה, ליוורנו, תקע"ח - 1817 מזמור לדוד, על הלכות שחיטה (ובתוכו השגות רבות על ספר פירות גינוסר לרבינו חיים בן עטר בעל האוה"ח הק'), חיברו רבי דוד פארדו מחותנו של החיד"א, מהדורה ראשונה, ליוורנו, תקע"ח - 1817.

מחיר פתיחה:

100

פריט 95:
לב דוד, מוסר, חיברו רבינו החיד"א, טשערנאוויץ, תרט"ו - 1855
לב דוד, מוסר, חיברו רבינו החיד"א, טשערנאוויץ, תרט"ו - 1855 לב דוד, חמישה פרקים בענייני תשובה מועתקים מכת"י של רבי חיים ויטאל, ושאר הפרקים מרבינו החיד"א בתוספת ביאורים בשולי הדף בשם 'חדרי לב' מאת רבי יצחק שמשון הורוויץ מייזליש אב"ד טשערנאוויץ, טשערנאוויץ, תרט"ו - 1855.

מחיר פתיחה:

500

פריט 96:
העותק של מהרי"ץ דושינסקי: חיבת הארץ, ליקוטים במעלת א"י, מאת רבי ברוך דוד כהנא. ירושלים,...
העותק של מהרי"ץ דושינסקי: חיבת הארץ, ליקוטים במעלת א"י, מאת רבי ברוך דוד כהנא. ירושלים,... העותק של מהרי"ץ דושינסקי: חיבת הארץ, ליקוטים במעלת א"י, מאת רבי ברוך דוד כהנא. ירושלים, תרנ"ז 1897. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

80

פריט 97:
מלא העומר, חידושים ופירושים עה"ת וחמש מגילות, חיברו רבי אריה לייב צינץ. עותק מיוחס. פעסט, תרפ"ח - 1928.
מלא העומר, חידושים ופירושים עה"ת וחמש מגילות, חיברו רבי אריה לייב צינץ. עותק מיוחס. פעסט, תרפ"ח - 1928. מלא העומר, חידושים ופירושים עה"ת וחמש מגילות, חיברו רבי אריה לייב צינץ (המהרא"ל), פעסט, תרפ"ח - 1928.

מחיר פתיחה:

50

פריט 98:
ספר אבני מילואים, חלק ראשון – למברג תקע"ו – מהדורה ראשונה – עשרות הגהות למדניות...
ספר אבני מילואים, חלק ראשון – למברג תקע"ו – מהדורה ראשונה – עשרות הגהות למדניות... ספר אבני מילואים, חלק ראשון – למברג תקע"ו – מהדורה ראשונה – עשרות הגהות למדניות – חתימות

מחיר פתיחה:

150

פריט 99:
אסיפת גאונים. מהדורה ראשונה. תקס"ו. ספר נדיר.
אסיפת גאונים. מהדורה ראשונה. תקס"ו. ספר נדיר. אסיפת גאונים, חבור מגאוני קדמאי. [ביאליסטוק], תקס"ו [1806]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

50

פריט 100:
תשובות כתב סופר, אורח חיים ויורה דעה. מאת רבי ארהם שמואל בנימין סופר. פרסבורג, תרל"ג-תרל"ד...
תשובות כתב סופר, אורח חיים ויורה דעה. מאת רבי ארהם שמואל בנימין סופר. פרסבורג, תרל"ג-תרל"ד... תשובות כתב סופר, אורח חיים ויורה דעה. מאת רבי ארהם שמואל בנימין סופר. פרסבורג, תרל"ג-תרל"ד [1879-1873]. מהדורה ראשונה. 

מחיר פתיחה:

80