English

ניסן תשפ"ד

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 101:
בני חיי ומזוני, שפע ברכה והצלחה – גלויה בכתב-יד האדמו"ר מטיסא-סאלקא
בני חיי ומזוני, שפע ברכה והצלחה – גלויה בכתב-יד האדמו"ר מטיסא-סאלקא גלויה בכתב-יד האדמו"ר הגה"צ רבי יואל צבי ראטה מטיסא-סאלקא, מחבר הביאור "מעט צרי" על "ספר כריתות" (נכד ה"בני שלשים" מקאסון, ונכדו של הגה"צ בעל "בית היוצ"ר") – ברכות "לשנת גאולה וישועה, בני חיי ומזוני, שפע ברכה והצלחה"

מחיר פתיחה:

80

פריט 102:
גלויה בכתב יד הגאון הצדיק רבי יוסף הכהן שווארץ בעל "וילקט יוסף" הי"ד
גלויה בכתב יד הגאון הצדיק רבי יוסף הכהן שווארץ בעל "וילקט יוסף" הי"ד גלויה בכתב יד הגאון הצדיק רבי יוסף הכהן שווארץ בעל "וילקט יוסף" הי"ד

מחיר פתיחה:

100

פריט 103:
ספר צרור החיים מאת רבי שמואל שמעלקא קליין אב"ד סעליש – מונקאטש תרל"ו – העותק...
ספר צרור החיים מאת רבי שמואל שמעלקא קליין אב"ד סעליש – מונקאטש תרל"ו – העותק... ספר צרור החיים מאת רבי שמואל שמעלקא קליין אב"ד סעליש – מונקאטש תרל"ו – העותק של נכדו רבי שמואל שמעלקא קליין אב"ד עלעשד

מחיר פתיחה:

80

פריט 104:
כתב-יד חידושי תורה מפי הגאונים רבי משולם אגרא אב"ד פרשבורג ורבי דוד דייטש בעל "אהל דוד" - נייטרא
כתב-יד חידושי תורה מפי הגאונים רבי משולם אגרא אב"ד פרשבורג ורבי דוד דייטש בעל "אהל דוד" - נייטרא כתב-יד (14 עמודים), קונטרס מערכות חידושי תורה בסוגיות שונות – עם חידושים ששמע הכותב מפי הגאונים רבי משולם אגרא אב"ד פרשבורג ורבי דוד דייטש בעל "אהל דוד" - נייטרא, בין השנים תקנ"ד-תקס"ב – לא נדפס

מחיר פתיחה:

200

פריט 105:
כתב-יד הגאון רבי יהודה דייטש דומ"צ במישקולץ
כתב-יד הגאון רבי יהודה דייטש דומ"צ במישקולץ כתב-יד, חידושי תורה בכתב-ידו של הגאון רבי יהודה דייטש דומ"צ במישקולץ (חתן הגה"צ רבי שרגא פייש פישמן) – מישקולץ, תרנ"א-תרנ"ב – לא נדפס

מחיר פתיחה:

100

פריט 106:
דורש לציון מהנודע ביהודה עותק מהרר"ח קליין - חתן הצדיק הקדוש רבי ישעיהל'י מקערעסטיר
דורש לציון מהנודע ביהודה עותק מהרר"ח קליין - חתן הצדיק הקדוש רבי ישעיהל'י מקערעסטיר ספר דורש לציון ממרן בעל נודע ביהודה, ווארשא תר"מ. עותק הגאון הצדיק הקדוש רבי ראובן חיים קליין - חתן הצדיק הקדוש עושה פלאות מופת הדור רבי ישעיהל'י מקערעסטיר.

מחיר פתיחה:

350

פריט 107:
מכתב הגאון רבי יצחק צבי סופר אל החוקר המפורסם ר' שלמה בובר – פאקש תרס"ה
מכתב הגאון רבי יצחק צבי סופר אל החוקר המפורסם ר' שלמה בובר – פאקש תרס"ה מכתב על גבי גלויה מאת הגאון רבי יצחק צבי סופר, בעל "מספר הסופר" (הרב מטמשוואר), אל החוקר המפורסם ר' שלמה בובר – פאקש תרס"ה

מחיר פתיחה:

50

פריט 108:
איגרת רבי יעקב שלום קליין אב"ד האלמין ודיין גרוסוורדיין
איגרת רבי יעקב שלום קליין אב"ד האלמין ודיין גרוסוורדיין איגרת בחידושי תורה, ענייני השעה ושאלות משפחתיות ורבניות, כולה בכתב יד הגאון הגדול רבי יעקב שלום קליין אב"ד האלמין ודיין גרוסוורדיין, לגיסו הגאון רבי דניאל פוקס. גרוסוורדיין, תר"ע.

מחיר פתיחה:

50

פריט 109:
גלויה מרבי חיים יהודא עהרנרייך מדבה והומנא
גלויה מרבי חיים יהודא עהרנרייך מדבה והומנא גלויה בחתימת יד הגאון רבי חיים יהודה עהרנרייך הי"ד אב"ד דבה והומנה, עורך הירחון "אוצר החיים" – הומנה, ניסן תרצ"ה

מחיר פתיחה:

80

פריט 110:
ספר לחמי תודה, מאוצר ספרי הגאון בעל ה"כלי חמדה"
ספר לחמי תודה, מאוצר ספרי הגאון בעל ה"כלי חמדה" מאוצר ספרי הגאון המופלא רבי מאיר דן פלוצקי בעל ה"כלי חמדה"

מחיר פתיחה:

100

פריט 111:
מקבץ מכתבי רבני ערים ומושבות למען מקוואות וטהרה
מקבץ מכתבי רבני ערים ומושבות למען מקוואות וטהרה מקבץ מכתבים מרשים של רבני ערים ומושבות ותלמידי חכמים מופלגים למען בניית והחזקת מקוואות ולמען טהרת המשפחה בישראל. בין השנים תשכ"ח - תשס"ב. 

מחיר פתיחה:

80

פריט 112:
הערות חשובות בביביליוגרפיה מהחוקר ר' יעקב רייפמן
הערות חשובות בביביליוגרפיה מהחוקר ר' יעקב רייפמן הערות ביבליוגרפיות מעניינות בכתב-יד החוקר ר' יעקב רייפמן – לפני תרנ"ה

מחיר פתיחה:

50

פריט 113:
היתר עגונה בכתב יד הגאון רבי שלמה דוד כהנא ראב"ד וורשא והעיר העתיקה
היתר עגונה בכתב יד הגאון רבי שלמה דוד כהנא ראב"ד וורשא והעיר העתיקה היתר עגונה ארוך שכתב הגאון הגדול רבי שלמה דוד כהנא ראב"ד ורשה ורבה של העיר העתיקה, מחשובי הרבנים שהתירו עגונות רבות. ירושלים תש"ז.

מחיר פתיחה:

80

פריט 114:
שארית הפליטה: הזמנה לאסיפת הקהילות ברומניה
שארית הפליטה: הזמנה לאסיפת הקהילות ברומניה הזמנת הגאון הגדול רבי יוסף אדלער גאב"ד טורדא, את הגאון רבי יהושע עהרנרייך אב"ד שאמלויא, לאסיפת הקהילות ברומניה - טרנסליבניה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 115:
פסק דין בחתימת מרן השבט הלוי - מימי חורפו
פסק דין בחתימת מרן השבט הלוי - מימי חורפו פסק דין אודות עזבון, בחתימת יד קודש מימי חורפו של מרן בעל השבט הלוי הגאון הגדול עמוד ההוראה רבי שמואל הלוי ואזנר גאב"ד זכרון מאיר וראש ישיבת חכמי לובלין. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 116:
מכתבים מהגאון רבי צבי הירש פערבער ראש ישיבת עץ חיים לונדון
מכתבים מהגאון רבי צבי הירש פערבער ראש ישיבת עץ חיים לונדון מכתבים שונים מהגאון רבי צבי הירש פערבער מחשובי וזקני הרבנים בלונדון. תרפ"ז-תש"ב.

מחיר פתיחה:

60

פריט 117:
מחאה חריפה נגד רבנים מתחדשים רבי יחזקאל ליבשיץ - ראב"ד קאליש
מחאה חריפה נגד רבנים מתחדשים רבי יחזקאל ליבשיץ - ראב"ד קאליש מחאה חריפה נגד היתר חליצה ע"י שליח, בכתב יד ובחתימת הגאון הגדול רבי יחזקאל ליבשיץ ראב"ד קאליש, תרפ"ח.

מחיר פתיחה:

50

פריט 118:
איגרת לתומכי תורה - מרבי יואל וואלף מהעלמאץ. תרפ"ט
איגרת לתומכי תורה - מרבי יואל וואלף מהעלמאץ. תרפ"ט איגרת בקשה לתומכי תורה ולסיוע לי

מחיר פתיחה:

50

פריט 119:
מכתב הגה"צ רבי ישעי' פירסט מוויען
מכתב הגה"צ רבי ישעי' פירסט מוויען מכתב למען 'קרן התורה', כולו בכתב יד הגאון הצדיק המפורסם רבי ישעיה פירסט אב"ד ור"מ קהילת היראים 'עדת ישראל' ה'שיף שוהל' בווינה. תרפ"ז. 

מחיר פתיחה:

80

פריט 120:
איגרת בצדקה ממרן רבי משה ארי' פריינד
איגרת בצדקה ממרן רבי משה ארי' פריינד איגרת בצדקה ששלח הגאון הצדיק חסידא ופרישא כקש"ת רבי משה אריה פריינד, עם ברכות קדשו בכתי"ק ובחתימתו. תשמ"א. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 121:
הזמנות צדיקי הדור לנישואי בניהם האדמורי"ם
הזמנות צדיקי הדור לנישואי בניהם האדמורי"ם שתי הזמנות מודפסות, לנישואי בני צדיקי הדור שבעצמם היו לאדמורי"ם וצדיקים מפורסמים. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 122:
אגרות בצדקה מרבי משה הלברשטאם
אגרות בצדקה מרבי משה הלברשטאם אגרות בצדקה וברכות מאליפות למסייעים לעמלי תורה ולומדיה, בכתב יד הגאון הצדיק המפורסם רבי משה הלברשטאם מטשאקאווא חבר בי דינא רבה בירושלים. תשמ"ב - תשמ"ט.

מחיר פתיחה:

50

פריט 123:
מכתבי רבני ירושלים לבחירות הרבנות הראשית
מכתבי רבני ירושלים לבחירות הרבנות הראשית שלושה מכתבים והמלצות רבנים, ובהם הגרצ"פ פראנק ועוד מגדולי הדור, לבחירות הרבנות הראשית לישראל בחודש כסלו תש"ה. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 124:
פסקי גדולי ההוראה - בד"ץ אשכנזים ירושלים תרע"ג-תרצ"ה
פסקי גדולי ההוראה - בד"ץ אשכנזים ירושלים תרע"ג-תרצ"ה חתימתם וכתב ידם של גאוני ההוראה פוסקי הדור, מרן רבי צבי פסח פראנק, רבי משה נחום וואללענשטיין, רבי אליהו ראם ורבי יוסף גרשון הורוויץ, ראשי וחברי בית דין צדק אשכנזים בירושלים. תרע"ג- תרצ"ה.

מחיר פתיחה:

100

פריט 125:
כת"י רבי עמרם בלוי - איסור ההליכה לבחירות
כת"י רבי עמרם בלוי - איסור ההליכה לבחירות כתב יד רבי עמרם בלויא ראש ומנהיג נטורי קרתא, בחומר האיסור ההלכתי ללכת לבחירות לכנסת המינים. ללא תאריך.

מחיר פתיחה:

500

פריט 126:
מי נפתוח, על מסכת יבמות, מאת הרב דוד טעבלי קאצנלנבוגן. פטרבורג, תרפ"ד 1923. מהדורה ראשונה.
מי נפתוח, על מסכת יבמות, מאת הרב דוד טעבלי קאצנלנבוגן. פטרבורג, תרפ"ד 1923. מהדורה ראשונה. מי נפתוח, על מסכת יבמות, מאת הרב דוד טעבלי קאצנלנבוגן. פטרבורג, תרפ"ד 1923. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

100

פריט 127:
ב' חלקי ספר עטרת ראש ועטרת תפארת, אמשטרדם תקכ"ו, עותק הגאון הקדוש רבי חיים ברלין...
ב' חלקי ספר עטרת ראש ועטרת תפארת, אמשטרדם תקכ"ו, עותק הגאון הקדוש רבי חיים ברלין... ב' חלקי ספר עטרת ראש ועטרת תפארת, אמשטרדם תקכ"ו, עותק הגאון הקדוש רבי חיים ברלין וחתנו הגרד"צ הירש מקריזבארג.

מחיר פתיחה:

200

פריט 128:
גבורת ארי על מסכת יומא ומסכת מכות, מאת רבינו ה"שאגת אריה", בהוצאת ה"חפץ חיים". פיוטרקוב, תרס"ז. דפוס ראשון. עם חתימת "מוגה".
גבורת ארי על מסכת יומא ומסכת מכות, מאת רבינו ה"שאגת אריה", בהוצאת ה"חפץ חיים". פיוטרקוב, תרס"ז. דפוס ראשון. עם חתימת "מוגה". גבורת ארי על מסכת יומא, כרוך עם גבורת ארי על מסכת מכות, מאת רבינו ה"שאגת אריה", בהוצאת ה"חפץ חיים". פיוטרקוב, תרס"ז. דפוס ראשון. עם חתימת "מוגה" בדף מצורף.

מחיר פתיחה:

80

פריט 129:
עותק מיוחס לאחד מגאוני ליטא! זכרון משה, מהדו"ר, אמשטרדם תקכ"ה
עותק מיוחס לאחד מגאוני ליטא! זכרון משה, מהדו"ר, אמשטרדם תקכ"ה ספר זכרון משה, דרושים מאת רבי משה דעסוי – אמשטרדם תקכ"ה – מהדורה ראשונה – העותק של הגאון המפורסם רבי אברהם חריף אב"ד פיקעלין (פלך קובנא)

מחיר פתיחה:

100

פריט 130:
שו"ת באגדה מהגאון רבי יוסף זכרי' שטערן אב"ד שאוועל - לא נדפס!
שו"ת באגדה מהגאון רבי יוסף זכרי' שטערן אב"ד שאוועל - לא נדפס! שאלה שנשלחה להגאון הגדול בדורו רבי יוסף זכרי' שטערן בעל 'זכר יהוסף', עם תשובתו שהשיב בכתב ידו. תרנ"ז. לא נדפס!

מחיר פתיחה:

80

פריט 131:
איגרת רבי משה שאצקעס למרן רבי חיים עוזר
איגרת רבי משה שאצקעס למרן רבי חיים עוזר גלוית איגרת הגאון הגדול רבי משה שאצקעס אב"ד לאמזא אל שארו מרן הגאון האדיר רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי מווילנא. תרצ"ד.

מחיר פתיחה:

100

פריט 132:
איגרת הגאון הגדול רבי מרדכי גימפל יפה מרוזנאי.
איגרת הגאון הגדול רבי מרדכי גימפל יפה מרוזנאי. איגרת הגאון הגדול רבי מרדכי גימפל יפה מרוזנאי לבנו הגאון רבי יעקב יפה. ראזינאיי, תרמ"ה.

מחיר פתיחה:

120

פריט 133:
'אקוה שהגאון ר' מאיר שמחה יעזרני'. מכתב הגאון רבי חיים יצחק קארב אב"ד פאלאנגען וזאגר בענייני רבנות ובחידו"ת
'אקוה שהגאון ר' מאיר שמחה יעזרני'. מכתב הגאון רבי חיים יצחק קארב אב"ד פאלאנגען וזאגר בענייני רבנות ובחידו"ת מכתב תורני מאת הגאון רבי חיים יצחק קארב אב"ד פאלאנגען וזאגר, בעל ה"נתיבות חיים", מחשובי רבני ליטא – נשלח אל רבי יעקב דב רפפורט אב"ד ריבינשוק וזיימל – פוניבז' תרס"א

מחיר פתיחה:

50

פריט 134:
הגאון רבי יהושע זעליג רוך מלאמזא למרן הגרי"צ דושינסקיא
הגאון רבי יהושע זעליג רוך מלאמזא למרן הגרי"צ דושינסקיא מכתב בכתב יד הגאון רבי יהושע זעליג רוך ראש ישיבת לומז'ה אל מרן מהרי"צ דושינסקיא ובית דינו בירושלים. תרצ"ח, 1938.

מחיר פתיחה:

100

פריט 135:
אישור נישואין ממרן רבה של ירושלים הגה"ק רבי יוסף חיים זוננפלד
אישור נישואין ממרן רבה של ירושלים הגה"ק רבי יוסף חיים זוננפלד אישור נישואין בחתימת ידו הטהורה של מרן רבה של ירושלים הגה"ק רבי יוסף חיים זאנענפעלד, משנת תרפ"ז. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 136:
מכתב ברכות מהגאון רבי אליעזר סג"ל מישעל אב"ד טורקא
מכתב ברכות מהגאון רבי אליעזר סג"ל מישעל אב"ד טורקא מכתב ברכות בכתב יד הגאון הצדיק רבי אליעזר מישעל אב"ד טורקא בגאליציה, מגדולי רבני גאליציה. תרפ"א. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 137:
איגרת גאון המוסר רבי ליב חסמן בעניין החזקת ישיבות ליטא
איגרת גאון המוסר רבי ליב חסמן בעניין החזקת ישיבות ליטא גלוית איגרת מוקדמת ארוכה באופן יחסי, בכתב יד גאון המוסר רבי לייב חסמן בעל 'אור יהל' ובחתימתו, נשלחה לידידו ורעו הגאון רבי יוסף שוב יד ימינו של רשכבה"ג מרן רבי חיים עוזר גרוד'זנסקי מווילנא, בעניין ועד הישיבות בליטא, קופות הצדקה ותמיכה בישיבות פולין. תרפ"ו.

מחיר פתיחה:

100

פריט 138:
קבלה מישיבת מרן החפץ חיים. בחיי חיותו
קבלה מישיבת מרן החפץ חיים. בחיי חיותו דף קבלה מהישיבה הגדולה 'חפץ חיים' בראדין, משנת תרפ"ד, בחיי חיותו של מרנא החפץ חיים. 

מחיר פתיחה:

80

פריט 139:
הגרצ"פ פראנק ובית דינו בעניין הגר"א אלישיב
הגרצ"פ פראנק ובית דינו בעניין הגר"א אלישיב פסק דין שנתנו גאוני רבני ירושלים, בעניין מסירת ספרים כעיזבון אל הגאון הגדול רבי אברהם עליאשאוו - חתן הגה"ק הלשם ואבי מרן הגרי"ש אלישיב. ירושלים, תרפ"ט.

מחיר פתיחה:

80

פריט 140:
פסק ברבנות מהגאון רבי יוסף אליהו הענקין
פסק ברבנות מהגאון רבי יוסף אליהו הענקין מעשה פסק בדיני רבנות מקומית, בכתב יד הגאון הפוסק רבי יוסף אליהו הענקין מגדולי חכמי ארה"ב ומראשי ארגון הצדקה והחסד 'עזרת תורה'. ללא תאריך. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 141:
מכתבי אישור נישואין בחתימת גדולי הדור ורבניו
מכתבי אישור נישואין בחתימת גדולי הדור ורבניו מקבץ מכתבי אישור לעומדים לפני נישואין, בחתימת גדולי ישראל ורבנים שונים בין השנים תשנ"ט - תש"ס. 

מחיר פתיחה:

80

פריט 142:
מכתבי הגאון הצדיק רבי חנוך העניך קרלנשטיין אל הגאון רבי אפרים גרינבלט – לא נדפס
מכתבי הגאון הצדיק רבי חנוך העניך קרלנשטיין אל הגאון רבי אפרים גרינבלט – לא נדפס מכתבי הגאון הצדיק רבי חנוך העניך קרלנשטיין ראש ישיבת "היכל התורה", וממשפחתו – מכתבים בלימוד שכתב בימי בחרותו אל הגאון המפורסם רבי אפרים גרינבלט – לא נדפס

מחיר פתיחה:

400

פריט 143:
תשובה בכת"י החלקת יעקב מציריך
תשובה בכת"י החלקת יעקב מציריך תשובה בהלכה בכתב יד הגאון הגדול רבי מרדכי יעקב ברייש בעל 'חלקת יעקב' גאב"ד ציריך, בהלכות שבת. 

מחיר פתיחה:

80

פריט 144:
מכתב הגאון רבי מנחם מענדיל שנייבאלג גאב"ד מאנשעסטר
מכתב הגאון רבי מנחם מענדיל שנייבאלג גאב"ד מאנשעסטר מכתב אישור נישואין בכתב יד ובחתימת הגאון הגדול רבי מנחם מענדיל שנייבאלג, רבה הישיש והנערץ של קהילת מנצ'סטר, זקן הרבנים בדור האחרון. תשנ"ג.

מחיר פתיחה:

50

פריט 145:
אישור בכתב יד הגאון רבי אברהם צבי הלוי בעק, מעלבארן אוסטרליה
אישור בכתב יד הגאון רבי אברהם צבי הלוי בעק, מעלבארן אוסטרליה אישור יהדות ורווקות בכתב יד ובחתימת הגאון הגדול רבה של העיר מעלבארן באוסטרליה ומגדולי רבני הדור האחרון רבי אברהם צבי הלוי בעק. תשנ"ז. 

מחיר פתיחה:

50