עברית

תנאי המכירה של בית המכירות תפארת

המכירה הפומבית מתקיימת באולם בית המכירות בבניין בית השנהב, רחוב בית הדפוס 12 ירושלים, או במיקום אחר, הכל כפי שמצוין בקטלוג המכירה. לאחר הגעתכם למכירה ולאחר חתימה על טופס השתתפות בו, תתבקשו לציין את שמכם ואת דרכי ההתקשרות עמכם, תקבלו שלט קטן ועליו מספרכם במכירה. בעת המכירה, הכרוז יכריז פריט אחר פריט, על פי סדר הפריטים המופיע בקטלוג. משתתף המעוניין לתת הצעה על פריט במכירה ימתין שהכרוז יגיע לפריט זה. אם אין כל הצעה מוקדמת לפריט זה, הכרוז יבקש את מחיר הפתיחה כפי שצוין בקטלוג. משתתף המעוניין לתת את הצעתו ירים את השלט וכך יסמן לכרוז כי הוא מעוניין בפריט במחיר הפתיחה. אם ישנן הצעות מוקדמות, או שמשתתף אחר נתן הצעה נגדית, ניתן לתת הצעה גבוהה יותר, על פי מדרגות-מחיר קבועות מראש או על פי החלטת הכרוז.

 

חשוב לציין, שכל המחירים המבוקשים והמוכרזים במכירה אינם כוללים את עמלת בית המכירות, כפי שמצויין בקטלוג המכירה, באתר האינטרנט של ‘תפארת’ או בטופס ההשתתפות.

 

השתתפות במכירה על ידי שליחת הצעה מראש:

לקוחות שנבצר מהם או שאינם מעוניינים להגיע למכירה יכולים לשלוח טופס הצעה בו יפרטו את שמם ואת פרטי ההתקשרות עמם, וכן את מספרי הפריט/ים בו הם מעוניינים (כפי שמצוינים בקטלוג המכירה) והמחיר המקסימלי אותו הם מוכנים להציע. שליח מ’תפארת’, ייצג לקוחות אלו בזמן המכירה וינסה להשיג עבורם את הפריט המבוקש במחיר הנמוך ביותר, כל עוד הוא אינו עובר את ההצעה המקסימלית המצוינת בטופס ההצעה.

 

לא תתקבלנה הצעות מחיר הנמוכות ממחיר הפתיחה המצוין בקטלוג. כמו כן, הצעות המחיר אינן כוללות את עמלת בית המכירות, כפי שמצוינת בקטלוג המכירה, או באתר האינטרנט של ‘תפארת’ ובטופס הצעת המחיר.

 

השתתפות טלפונית במכירה:

לנוחיות לקוחותינו ניתן להשתתף במכירה באמצעות הטלפון. ניתן ליצור קשר עם משרדנו טרם המכירה או לשלוח טופס השתתפות בו תפרטו את מספרי פריטים עליהם תבקשו להתמודד. נציג מטעם ‘תפארת’ יצור עמכם קשר טלפוני מספר דקות לפני שהכרוז יגיע לפריט המבוקש וייצג אתכם במכירה.

 

השתתפות במכירה באמצעות האינטרנט:

המכירות שלנו מועברות באופן מקוון באינטרנט דרך אתר בידספירט מכירות פומביות.

על מנת להשתתף במכירה דרך האתר יש להירשם מראש בעמוד הבית. הרשמה למכירה דרך האתר מצריכה אישור ידני של נציג בית המכירות ועל כן אנו מבקשים להקדים ולהירשם מראש. בעת המכירה יופיע קישור לצפיה במכירה בזמן אמת, דרך אפשרות צפיה זו משתמשים שנרשמו מראש יוכלו לתת הצעות מקוונות.

 

לאחר המכירה:

היה וזכית בפריט/ים במכירה, נציג ‘תפארת’ יצור עמכם קשר וישלח לכם חשבונית קניה. חשבונית זו תכלול את עמלת בית המכירות ומע”מ כחוק (על העמלה בלבד).

 

התשלום עבור הקניה יבוצע עד שבעה ימי עסקים ממועד המכירה. התשלום יכול להתבצע במזומן, בצ”ק ישראלי, בהעברה בנקאית או בכרטיס אשראי.

לאחר הסדר התשלום ניתן לאסוף את הפריט/ים שרכשת ממשרדנו בירושלים או לקבל הצעת מחיר למשלוח הפריטים בדואר.

 

תפארת – בית מכירות פומביות תציג באתר ו/או בקטלוג את הפריטים, תוך מסירת מידע ביחס לפריטים, כולל מספר קטלוגי, מחיר התחלתי ועוד. תפארת אינה אחראית לנכונות התוכן, ובוודאי שאינה אחראית למוצרים עצמם, למקור, לאישור הבעלות, למצב המוצר, תיאורו הנכון, אחריות או כל עניין אחר. על הקונה יהיה לבדוק בעצמו ובאמצעות מומחים מטעמו את מצב הפריט ואת מקוריותו. לקונה לא תהיינה טענות מכל סוג כלפי תפארת בכל הקשור לפריטים

 1. תפארת משמשת כמתווכת המציגה פריטים הנמסרים לה על ידי צדדים שלישיים, מבלי להיות אחראית לתוכנם או לנכונותם. וכל תפקידה להציגם למכירה פומבית בלבד.
 2. החובה על הקונה לדאוג לאיסוף הפרטים.
 3. תפארת מציגה /או קובעת  מחירי פתיחה או מחירים סופיים  על פי מידע הנמסר לה על ידי בעלי הפריטים או מי מטעמם,  או לפי הערכה ראשונית של אנשי מקצוע מטעמה. אך יודגש כי  אין במחיר המוצג כדי להוות ראיה או הערכת שווי מקובלת. הן  ביחס למחיר ההתחלתי או המחיר או הסופי או מחירי הביניים.
 4. המחירים יוצגו לפי דולר ארצות הברית , אלא אם צוין אחרת על גבי הפריט.
 5. תשלומים אשר ישולמו במטבע ישראלי, יחושבו לפי שער הדולר היציג הסופי שיפורסם לראשונה על ידי בנק ישראל לאחר  המכירה או במועד  התשלום לפי הגבוה מבין השניים.
 6. כל פיגור בתשלום יחוייב לפי הריבית המירבית הנהוגה.
 7. אופני התשלום – תשלום אשר ישולם במזומן או בהעברה בנקאית, לא יהיה מחויב בעמלות. תשלומים אשר ישולמו באמצעות כרטיסי אשראי יתווסף להם עמלת חברות האשראי עמלות הנעות על פי רוב בין 2% ל-4%.
 8. על רוכש הפריטים לאסוף את פריטי המכירה בתוך שבעה ימי עסקים ממועד סיום הרכישה ובכפוף לפרעון התשלום בפועל. הרוכש יהיה רשאי לבקש כי הפריט יישלח באמצעות שליחים או באמצעות הדואר בתשלום כקבוע במחירון של תפארת, אשר ניתן לבירור בכל עת במשרדנו. אך יובהר כי תפארת אינה אחראית לכל נזק ו/או חבלה העשויים להיגרם לפריטים.
 9. רוכש אשר יבטל את הרכישה ו/או לא יאסוף את הפריט, יהיה מחוייב בסכום הרכישה ובכל סכום הוצאות שייגרמו לתפארת, וזאת מבלי לפגוע בזכות הבלתי חוזרת הקיימת לתפארת להציג במקרה כזה את הפריט למכירה לצדדים שלישיים לפי שיקול דעתה, ו/או לבטל את מכירת הפריט לחלוטין. וללא הצורך  לנמק את החלטותיה. היה ותבחר תפארת להמשיך ולמכור את הפריט לאותו רוכש אשר לא מילא אחר תנאי הסכם זה כולם או חלקם, היא תהיה רשאית לעכב בידה את הפריט או את המוצג וזאת עד לתשלום כל ההוצאות ו/או הריביות שנתווספו על מחיר המוצג.
 10. המחיר ההצעה שהתקבל על פי תנאי תפארת (להלן: “מחיר הפטיש”), יהיה המחיר שהרוכש  ישלם, כאשר על מחיר זה תתווסף העמלה של תפארת + מע”מ, (על העמלה בלבד) המחיר יחד עם העמלה ייחשב כמחיר הקו.
 11. הפריט יהפוך להיות רכושו של הקונה לאחר פרעון המחיר הקובע. על הרוכש יהיה להעביר את המחיר הקובע לאלתר  ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה ימי עסקים ממועד ההכרזה על הזכייה.
 12. רוכש/מציע אשר משתתף ו/או מתקשר עם תפארת, מאשר בהשתתפותו כי קרא את התנאים וכי קיבל על עצמו את כל  האמור לעיל, ומצהיר כי הדבר נעשה על פי כל קניין המועיל לפי כל דין.
 13. אין לבטל כלל הצעה לאחר הגשתה (בין בהצעות מוקדמות, ובין בעת המכירה).
 14. במקרה של חילוקי דעות או תביעה כלשהי בין בית המכירות ללקוחותיו, יתבררו הענינים אך ורק בבית דין רבני בירושלים.