English

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
עותק מיוחס! שאגת אריה - עם קונטרס אחרון, חיברו הגאון רבי אריה ליב בן רבי...
עותק מיוחס! שאגת אריה - עם קונטרס אחרון, חיברו הגאון רבי אריה ליב בן רבי... עותק מיוחס! שאגת אריה - עם קונטרס אחרון, חיברו הגאון רבי אריה ליב בן רבי אשר גינצבורג מח"ס טורי אבן אב"ד ור"מ ק"ק מיץ. הסכמות רבות מאת גאוני ליטא. דפוס שמואל אברהם שפירא. סלאוויטא, תקצ"ב 1832.

מחיר פתיחה:

400

פריט 2:
תקוני זהר, בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מהו' חנינא ליפא נ"י והרבני מהו' יהושע...
תקוני זהר, בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מהו' חנינא ליפא נ"י והרבני מהו' יהושע... תקוני זהר, בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מהו' חנינא ליפא נ"י והרבני מהו' יהושע העשיל שפירא. זיטאמיר תרכ"ה - 1865.

מחיר פתיחה:

400

פריט 3:
ליקוטים יקרים, מדברי הבעש"ט ותלמידיו, [אוסטרהא?] [תק"ף 1820?].
ליקוטים יקרים, מדברי הבעש"ט ותלמידיו, [אוסטרהא?] [תק"ף 1820?]. ליקוטים יקרים, מדברי הבעש"ט ותלמידיו, [אוסטרהא?] [תק"ף 1820?].

מחיר פתיחה:

150

פריט 4:
דרכי צדק, הנהגות טובות בעבודת ה' מאת הרה"ק זכריה מנדל מיארוסלאב, עם דרך אמת מאת...
דרכי צדק, הנהגות טובות בעבודת ה' מאת הרה"ק זכריה מנדל מיארוסלאב, עם דרך אמת מאת... דרכי צדק, הנהגות טובות בעבודת ה' מאת הרה"ק זכריה מנדל מיארוסלאב, עם דרך אמת מאת הרה"ק רבי משולם פייביש הלוי העליר. [למברג?, תק"ץ לערך]. מראשוני המהדורות. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 5:
דברי אמת על התורה, מאת החוזה מלובלין. סדילקאב, תקצ"ו 1835. מהדורה שניה. נדיר.
דברי אמת על התורה, מאת החוזה מלובלין. סדילקאב, תקצ"ו 1835. מהדורה שניה. נדיר. דברי אמת על התורה, מאת החוזה מלובלין. סדילקאב, תקצ"ו 1835. מהדורה שניה. נדיר.

מחיר פתיחה:

150

פריט 6:
דברי צדיקים, מאת הרה"ק דוב בריש [פרומר] מאושפיצין. [לבוב?], תרי"א [1851]. מהדורה שניה.
דברי צדיקים, מאת הרה"ק דוב בריש [פרומר] מאושפיצין. [לבוב?], תרי"א [1851]. מהדורה שניה. דברי צדיקים, מאת הרה"ק דוב בריש [פרומר] מאושפיצין. [לבוב?], תרי"א [1851]. מהדורה שניה.

מחיר פתיחה:

150

פריט 7:
דרכי ישרים, הנהגות ישרות מאת הרה"ק רבי מנחם מנדל מפרימשלאן. דפוס Johann Eckhardt und Sohn,...
דרכי ישרים, הנהגות ישרות מאת הרה"ק רבי מנחם מנדל מפרימשלאן. דפוס Johann Eckhardt und Sohn,... דרכי ישרים, הנהגות ישרות מאת הרה"ק רבי מנחם מנדל מפרימשלאן. דפוס Johann Eckhardt und Sohn, טשרנוביץ, [תרט"ו] 1855. 

מחיר פתיחה:

150

פריט 8:
מקבץ [3] מהדורות של ספר "נועם אלימלך": למברג, תר"י; למברג, תרכ"ו; טארנא, תרס"ד.
מקבץ [3] מהדורות של ספר "נועם אלימלך": למברג, תר"י; למברג, תרכ"ו; טארנא, תרס"ד. מקבץ [3] מהדורות של ספר "נועם אלימלך": למברג, תר"י; למברג, תרכ"ו; טארנא, תרס"ד.

מחיר פתיחה:

200

פריט 9:
סט שלם חמשה חומשי תורה, [5] כרכים, עם מפרשים אור החיים, באר מים חיים, חומת...
סט שלם חמשה חומשי תורה, [5] כרכים, עם מפרשים אור החיים, באר מים חיים, חומת... סט שלם חמשה חומשי תורה, [5] כרכים, עם מפרשים אור החיים, באר מים חיים, חומת אנך ועוד. למברג, תרכ"ג 1863. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

300

פריט 10:
נזר ישראל, מאת המגיד מקאזניץ. יוזעפאף, תר"ל 1870. מהדורה שנייה.
נזר ישראל, מאת המגיד מקאזניץ. יוזעפאף, תר"ל 1870. מהדורה שנייה. נזר ישראל, מאת המגיד מקאזניץ. יוזעפאף, תר"ל 1870. מהדורה שנייה.

מחיר פתיחה:

100

פריט 11:
רביד הזהב, [א], על התורה, מאת הרה"ק רבי ישראל דוב בער גילערנטער. למברג, תר"ל [1869]....
רביד הזהב, [א], על התורה, מאת הרה"ק רבי ישראל דוב בער גילערנטער. למברג, תר"ל [1869].... רביד הזהב, [א], על התורה, מאת הרה"ק רבי ישראל דוב בער גילערנטער. למברג, תר"ל [1869]. מהדורה ראשונה. רשימה חשובה מאוד של 'נותני מעות קדימה'.

מחיר פתיחה:

100

פריט 12:
אמונת היחוד, חכמה תבונה מדע ואמונה, מאת רבי אברהם סופר. פרעמישלא, תרל"א 1871. מהדורה יחידה...
אמונת היחוד, חכמה תבונה מדע ואמונה, מאת רבי אברהם סופר. פרעמישלא, תרל"א 1871. מהדורה יחידה... אמונת היחוד, חכמה תבונה מדע ואמונה, מאת רבי אברהם סופר. פרעמישלא, תרל"א 1871. מהדורה יחידה ונדירה.

מחיר פתיחה:

100

פריט 13:
בוצינא דנהורא, לקוטי אמרי הרה"ק רבי ברוך ממעזיבוז, עם מכתבים יקרים. למברג, תר"מ 1879. מהדורה...
בוצינא דנהורא, לקוטי אמרי הרה"ק רבי ברוך ממעזיבוז, עם מכתבים יקרים. למברג, תר"מ 1879. מהדורה... בוצינא דנהורא, לקוטי אמרי הרה"ק רבי ברוך ממעזיבוז, עם מכתבים יקרים. למברג, תר"מ 1879. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

200

פריט 14:
בוצינא דנהורא, לקוטי אמרי הרה"ק רבי ברוך ממעזיבוז, עם מכתבים יקרים. פיעטרקוב, תרמ"ט 1889. מהדורה...
בוצינא דנהורא, לקוטי אמרי הרה"ק רבי ברוך ממעזיבוז, עם מכתבים יקרים. פיעטרקוב, תרמ"ט 1889. מהדורה... בוצינא דנהורא, לקוטי אמרי הרה"ק רבי ברוך ממעזיבוז, עם מכתבים יקרים. פיעטרקוב, תרמ"ט 1889. מהדורה שלישית.

מחיר פתיחה:

100

פריט 15:
ספר אברך, מאת הרה"ק רבי אהרן מאיר פרידלנדר. מונקאטש, תרנ"ג [1893]. מהדורה ראשונה.
ספר אברך, מאת הרה"ק רבי אהרן מאיר פרידלנדר. מונקאטש, תרנ"ג [1893]. מהדורה ראשונה. ספר אברך, מאת הרה"ק רבי אהרן מאיר פרידלנדר. מונקאטש, תרנ"ג [1893]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

120

פריט 16:
תורת חסד, על התורה, מאת רבי מרדכי רוטשטיין. מונקאטש, תרנ"ז [1897].
תורת חסד, על התורה, מאת רבי מרדכי רוטשטיין. מונקאטש, תרנ"ז [1897]. תורת חסד, על התורה, מאת רבי מרדכי רוטשטיין. מונקאטש, תרנ"ז [1897].

מחיר פתיחה:

100

פריט 17:
טהור רעיונים על התורה, [א], מאת הרה"ק יום טוב נעטיל. דפוס יעקב זאב אונטרהנדלר. ורשה,...
טהור רעיונים על התורה, [א], מאת הרה"ק יום טוב נעטיל. דפוס יעקב זאב אונטרהנדלר. ורשה,... טהור רעיונים על התורה, [א], מאת הרה"ק יום טוב נעטיל. דפוס יעקב זאב אונטרהנדלר. ורשה, תר"ס, 1900. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

100

פריט 18:
מהדורה ראשונה! תורת שמעון, מאת הרה"ק רבי שמעון מיערוסלב. יערוסלב, תרס"ח (1907).
מהדורה ראשונה! תורת שמעון, מאת הרה"ק רבי שמעון מיערוסלב. יערוסלב, תרס"ח (1907). מהדורה ראשונה! תורת שמעון, מאת הרה"ק רבי שמעון מיערוסלב. יערוסלב, תרס"ח (1907).

מחיר פתיחה:

100

פריט 19:
צוואת הריב"ש, עם הנהגות ישרות מרבינו המגיד ממעזריטש. פראמפאל, תרע"ג 1913. 
צוואת הריב"ש, עם הנהגות ישרות מרבינו המגיד ממעזריטש. פראמפאל, תרע"ג 1913.  צוואת הריב"ש, עם הנהגות ישרות מרבינו המגיד ממעזריטש. פראמפאל, תרע"ג 1913. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 20:
מכתבים קדושים, שיוחסו לבעש"ט ותלמידיו, מתוך הגניזה החרסונית. צ'רנוביץ, תרפ"א [1921]. 
מכתבים קדושים, שיוחסו לבעש"ט ותלמידיו, מתוך הגניזה החרסונית. צ'רנוביץ, תרפ"א [1921].  מכתבים קדושים, שיוחסו לבעש"ט ותלמידיו, מתוך הגניזה החרסונית. צ'רנוביץ, תרפ"א [1921]. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 21:
תהלים, עם פירוש "לקוטי אורות" ו"פנים יפות", מאת הרה"ק רבי שמואל שמעלקי מניקלשבורג ואחיו הרה"ק...
תהלים, עם פירוש "לקוטי אורות" ו"פנים יפות", מאת הרה"ק רבי שמואל שמעלקי מניקלשבורג ואחיו הרה"ק... תהלים, עם פירוש "לקוטי אורות" ו"פנים יפות", מאת הרה"ק רבי שמואל שמעלקי מניקלשבורג ואחיו הרה"ק רבי פינחס הלוי בעל 'הפלאה' פיעטרקוב, תרפ"ד [1924].

מחיר פתיחה:

180

פריט 22:
מדרש ריב"ש טוב, א-ב, לקט מכל תורותיו ומאמריו של הבעש"ט, מאת רבי יהודה ליב אבראהאם....
מדרש ריב"ש טוב, א-ב, לקט מכל תורותיו ומאמריו של הבעש"ט, מאת רבי יהודה ליב אבראהאם.... מדרש ריב"ש טוב, א-ב, לקט מכל תורותיו ומאמריו של הבעש"ט, מאת רבי יהודה ליב אבראהאם. קצ'קמט, תרפ"ז [1927]. מהדורה ראשונה. עותק מיוחס. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 23:
בית הבחירה לרבינו המאירי. הלבערשטאדט תר"כ. העותק האישי של הרה"ק פע"ח רבי נחום דובער פרידמאן...
בית הבחירה לרבינו המאירי. הלבערשטאדט תר"כ. העותק האישי של הרה"ק פע"ח רבי נחום דובער פרידמאן... בית הבחירה לרבינו המאירי. הלבערשטאדט תר"כ. העותק האישי של הרה"ק פע"ח רבי נחום דובער פרידמאן מסאדיגורא בחתימת יד קדשו. ובחותמותיו 'מנחת שי'. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 24:
ספר קבלה חשוב - 'גלגולים'. העותק האישי של קדוש ופאר ישראל הצדיק רבי ישראל שלום...
ספר קבלה חשוב - 'גלגולים'. העותק האישי של קדוש ופאר ישראל הצדיק רבי ישראל שלום... ספר קבלה חשוב - 'גלגולים'. העותק האישי של קדוש ופאר ישראל הצדיק רבי ישראל שלום יוסף מבוהוש בחותמו הק' ועם הגהות בכתי"ק. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 25:
עותק נשגב עם הגהות בכתב יד קודש הרה"ק רבי שלמה'ניו מסאדיגורה
עותק נשגב עם הגהות בכתב יד קודש הרה"ק רבי שלמה'ניו מסאדיגורה 'צדה לדרך' רבינו מנחם בן זרח, לעמברג תרי"ט - 1859. עותק הצדיקים הקדושים לבית רוז'ין, הרה"ק רבי שלמהני'ו מסאדיגורה [הראשון] והרה"ק רבי שלמה מטשורטקוב, עם הגהות חשובות בעצם כתב יד קודש הרה"ק רבי שלמה'ניו מסדיגורה. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 26:
העותק הפרטי של זקן צדיקי בית רוז'ין הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין - סידור רבי יעקב...
העותק הפרטי של זקן צדיקי בית רוז'ין הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין - סידור רבי יעקב... העותק הפרטי של זקן צדיקי בית רוז'ין הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין - סידור רבי יעקב עמדין 'מגדל עז' עם הסכמת הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין

מחיר פתיחה:

2500

פריט 27:
אלון בכות, הספדים על הרה"ק רבי דוד מטאלנא והרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורה, מאת רבי...
אלון בכות, הספדים על הרה"ק רבי דוד מטאלנא והרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורה, מאת רבי... אלון בכות, הספדים על הרה"ק רבי דוד מטאלנא והרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורה, מאת רבי חיים אברהם רבינוביץ. טשרנוביץ, [תרמ"ד 1884]. הוצאה יחידה. נדיר.

מחיר פתיחה:

180

פריט 28:
חשוב! דמעות שליש, מילי דהספידא על שלושה צדיקי הדור הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורא, רבי...
חשוב! דמעות שליש, מילי דהספידא על שלושה צדיקי הדור הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורא, רבי... חשוב! דמעות שליש, מילי דהספידא על שלושה צדיקי הדור הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורא, רבי חנוך העניך מאלעסק והצמח צדיק מוויזניץ. חיברו הגה"צ רבי אורי לנדמן אב"ד פדולאיי, מהדורה יחידה, טשערנאוויץ, תרמ"ה - 1885

מחיר פתיחה:

100

פריט 29:
נדיר ומקודש! עירין קדישין - קמא ותניינא, שהיה שייך להרה"ק הכנסת מרדכי מסדיגורה ובו הגה...
נדיר ומקודש! עירין קדישין - קמא ותניינא, שהיה שייך להרה"ק הכנסת מרדכי מסדיגורה ובו הגה... נדיר ומקודש! עירין קדישין - קמא ותניינא, שהיה שייך להרה"ק הכנסת מרדכי מסדיגורה ובו הגה בסילודין בתורת זקינו עטרת תפארת ישראל מרוז'ין.

מחיר פתיחה:

600

פריט 30:
אמרי קודש חשובים ביותר מאדמו"ר כבו"ק מרן הכנסת מרדכי מסדגורה מוצש"ק פרשת וישלח תשל"ז -...
אמרי קודש חשובים ביותר מאדמו"ר כבו"ק מרן הכנסת מרדכי מסדגורה מוצש"ק פרשת וישלח תשל"ז -... אמרי קודש חשובים ביותר מאדמו"ר כבו"ק מרן הכנסת מרדכי מסדגורה מוצש"ק פרשת וישלח תשל"ז - יומא דהילולא של המגיד הגדול ממעזריטש, עם הגהות בכתב יד קדשו.

מחיר פתיחה:

150

פריט 31:
איגרת בענייני השקפה בכתב קודש וחתימת הצדיק הק' רבי שלמה'ניו מסאדיגורה.
איגרת בענייני השקפה בכתב קודש וחתימת הצדיק הק' רבי שלמה'ניו מסאדיגורה. איגרת בענייני השקפה בכתב קודש וחתימת הצדיק הק' רבי שלמה'ניו מסאדיגורה.

מחיר פתיחה:

250

פריט 32:
וכיפר על הקודש - קנה המקטרת 'הלולקע' של אור עולם עטרת תפארת ישראל רבינו ישראל...
וכיפר על הקודש - קנה המקטרת 'הלולקע' של אור עולם עטרת תפארת ישראל רבינו ישראל... וכיפר על הקודש - קנה המקטרת 'הלולקע' של אור עולם עטרת תפארת ישראל רבינו ישראל מרוז'ין זי"ע

מחיר פתיחה:

8000

פריט 33:
ירושלמי, ב, דפוס דניאל בומבירגי, מהדורת ונציה רפ"ג [1523]. מהדורה ראשונה.
ירושלמי, ב, דפוס דניאל בומבירגי, מהדורת ונציה רפ"ג [1523]. מהדורה ראשונה. ירושלמי, ב, דפוס דניאל בומבירגי, מהדורת ונציה רפ"ג [1523]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

3500

פריט 34:
דברי הימים, Liber Paralipomenon. פורמט כיס. [פריז, 1550 לערך].
דברי הימים, Liber Paralipomenon. פורמט כיס. [פריז, 1550 לערך]. דברי הימים, Liber Paralipomenon. פורמט כיס. [פריז, 1550 לערך].

מחיר פתיחה:

200

פריט 35:
ספר איסור והיתר, לרבינו יונה תלמיד בעל תרומת הדשן. פיררא, שט"ו [1555].
ספר איסור והיתר, לרבינו יונה תלמיד בעל תרומת הדשן. פיררא, שט"ו [1555]. ספר איסור והיתר, לרבינו יונה תלמיד בעל תרומת הדשן. פיררא, שט"ו [1555].

מחיר פתיחה:

350

פריט 36:
תולדות יצחק, מאת רבי יצחק קארו. ריווא דטרינטו, שי"ח [1558]. מהדורה שנייה. נדיר.
תולדות יצחק, מאת רבי יצחק קארו. ריווא דטרינטו, שי"ח [1558]. מהדורה שנייה. נדיר. תולדות יצחק, מאת רבי יצחק קארו. ריווא דטרינטו, שי"ח [1558]. מהדורה שנייה. נדיר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 37:
עבודת הקדוש, בענייני קבלה ועבודת ה', מאת המקובל רבי מאיר גבאי ממגורשי ספרד. קראקא, של"ז-של"ח ...
עבודת הקדוש, בענייני קבלה ועבודת ה', מאת המקובל רבי מאיר גבאי ממגורשי ספרד. קראקא, של"ז-של"ח ... עבודת הקדוש, בענייני קבלה ועבודת ה', מאת המקובל רבי מאיר גבאי ממגורשי ספרד. קראקא, של"ז-של"ח  [1577-1578].

מחיר פתיחה:

250

פריט 38:
תהלה לדוד, באמונות ועיקרי התורה ודרושיה, מאת רבי דוד מסיר ליאון. קושטא, של"ז [1577]. דפוס...
תהלה לדוד, באמונות ועיקרי התורה ודרושיה, מאת רבי דוד מסיר ליאון. קושטא, של"ז [1577]. דפוס... תהלה לדוד, באמונות ועיקרי התורה ודרושיה, מאת רבי דוד מסיר ליאון. קושטא, של"ז [1577]. דפוס ראשון. נדיר מאוד!

מחיר פתיחה:

150

פריט 39:
אורח חיים, בדרכי המוסר, מאת רבי רפאל נורצי, מגדולי חכמי איטליה. וינציה, של"ט [1579]. מהדורה...
אורח חיים, בדרכי המוסר, מאת רבי רפאל נורצי, מגדולי חכמי איטליה. וינציה, של"ט [1579]. מהדורה... אורח חיים, בדרכי המוסר, מאת רבי רפאל נורצי, מגדולי חכמי איטליה. וינציה, של"ט [1579]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

150

פריט 40:
ספרי אמ"ת וחמש מגילות בכרך אחד, עם תרגום לטיני והצגת שורשי המילים. [ליידן], 1608-1615 [שס"ח-שע"ה].
ספרי אמ"ת וחמש מגילות בכרך אחד, עם תרגום לטיני והצגת שורשי המילים. [ליידן], 1608-1615 [שס"ח-שע"ה]. ספרי אמ"ת וחמש מגילות בכרך אחד, עם תרגום לטיני והצגת שורשי המילים. [ליידן], 1608-1615 [שס"ח-שע"ה].

מחיר פתיחה:

250

פריט 41:
תורת אמת, מאת רבי אהרן ששון. וינציה, שפ"ו 1626. העותק של רבי משה חלפן, חותנם...
תורת אמת, מאת רבי אהרן ששון. וינציה, שפ"ו 1626. העותק של רבי משה חלפן, חותנם... תורת אמת, מאת רבי אהרן ששון. וינציה, שפ"ו 1626. העותק של רבי משה חלפן, חותנם של קדושי עליונים הרה"ק בעל חידושי הרי"מ מגור והרה"ק השרף מקאצק וכן בחותם הרה"ק מאושפיצין נדיר.

מחיר פתיחה:

400

פריט 42:
יין המשומר, בגודל איסור סתם יינם, מאת המקובל רבי נתן שפירא הירושלמי. [וניציה], ת"ך [1660]....
יין המשומר, בגודל איסור סתם יינם, מאת המקובל רבי נתן שפירא הירושלמי. [וניציה], ת"ך [1660].... יין המשומר, בגודל איסור סתם יינם, מאת המקובל רבי נתן שפירא הירושלמי. [וניציה], ת"ך [1660]. מהדורה ראשונה. 

מחיר פתיחה:

250

פריט 43:
חדושי הלכות, מהדורה בתרא, לרבינו המהרש"א, עם חידושי חתנו הגאון רבי משה מלובמלא ומלובלין. פראג,...
חדושי הלכות, מהדורה בתרא, לרבינו המהרש"א, עם חידושי חתנו הגאון רבי משה מלובמלא ומלובלין. פראג,... חדושי הלכות, מהדורה בתרא, לרבינו המהרש"א, עם חידושי חתנו הגאון רבי משה מלובמלא ומלובלין. פראג, תנ"ב - 1692. נדיר.

מחיר פתיחה:

120

פריט 44:
מקבץ [4] ספרי הלכה, מוסר ותפלה: שו"ע אבן העזר (אמסטרדם, 1698), קב הישר (וינציה, 1777),...
מקבץ [4] ספרי הלכה, מוסר ותפלה: שו"ע אבן העזר (אמסטרדם, 1698), קב הישר (וינציה, 1777),... מקבץ [4] ספרי הלכה, מוסר ותפלה: שו"ע אבן העזר (אמסטרדם, 1698), קב הישר (וינציה, 1777), מצות השם (פרשבורג, 1845) ומחזור לג' רגלים (וילנה, 1866).

מחיר פתיחה:

100

פריט 45:
מדרש תנחומא. פרנקפורט דאודר, תס"א [1701].
מדרש תנחומא. פרנקפורט דאודר, תס"א [1701]. מדרש תנחומא. פרנקפורט דאודר, תס"א [1701].

מחיר פתיחה:

180

פריט 46:
מעולפת ספירים, מאת רבי שלמה אלגאזי. אמשטרדם, תס"ג [1703].
מעולפת ספירים, מאת רבי שלמה אלגאזי. אמשטרדם, תס"ג [1703]. מעולפת ספירים, מאת רבי שלמה אלגאזי. אמשטרדם, תס"ג [1703].

מחיר פתיחה:

120

פריט 47:
שערי רחמים, מאת [המאסף] רבי יהודה ב"ר יוסף פרץ. וינציה, ת"ע [1710]. מהדורה ראשונה.
שערי רחמים, מאת [המאסף] רבי יהודה ב"ר יוסף פרץ. וינציה, ת"ע [1710]. מהדורה ראשונה. שערי רחמים, מאת [המאסף] רבי יהודה ב"ר יוסף פרץ. וינציה, ת"ע [1710]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

100

פריט 48:
דבק טוב, מאת רבי שמעון אושנבורג. אמשטרדם, תע"ד [1714].
דבק טוב, מאת רבי שמעון אושנבורג. אמשטרדם, תע"ד [1714]. דבק טוב, מאת רבי שמעון אושנבורג. אמשטרדם, תע"ד [1714].

מחיר פתיחה:

100

פריט 49:
ספר מוהריק"ש, ערך לחם, מאת רבי יעקב קשטרו. קושטנינא, תע"ח [1718]. מהדורה ראשונה.
ספר מוהריק"ש, ערך לחם, מאת רבי יעקב קשטרו. קושטנינא, תע"ח [1718]. מהדורה ראשונה. ספר מוהריק"ש, ערך לחם, מאת רבי יעקב קשטרו. קושטנינא, תע"ח [1718]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

180

פריט 50:
ספר חידושים, ב, מאת רבי אלחנן הענלה קירכהן. אופי באך, תצ"א [1731]. מהדורה ראשונה.
ספר חידושים, ב, מאת רבי אלחנן הענלה קירכהן. אופי באך, תצ"א [1731]. מהדורה ראשונה. ספר חידושים, ב, מאת רבי אלחנן הענלה קירכהן. אופי באך, תצ"א [1731]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

120