עברית

Lot 45:

Important Letter and Blessing Handwritten by Maran of Satmar and with His Handwritten Signature containing His Plan to Return to the Holy land

Start price: $2,500

Estimated price:

The auction will start in __ days and __ hours

Buyer's premium: 25%

Sales Tax: On buyer's premium only

Add to Favorites

Contact Us

The plan of the holy Rav of Satmar to return to Eretz Yisroel. Written in winter 1947.

Lengthy letter from winter 1947 handwritten entirely by the holy Rav Rabbi Yoel of Satmar containing a response on business matters and referring to his plan to return to the Holy land if ‘ירחם השי"ת שיהי’ המצב בא"י בלי פחד ולא ירעו ולא ישחיתו’.

The Rebbe writes to his confidante the Chassid Rabbi Zvi Pinchas Hacohen Moskovich advice and blessing pertaining to the Chassid’s trip to Romania on business matters. Maran of Stamar notes that during these troubled times, one needs ‘סיעתא דשמיא בכל פסיעה ופסיעה’.. He blesses him a successful trip and safe return: כי השי"ת יצליח דרכו ויזכה לבוא חזרה לאר"י בישועה שלימה’


Later, he reveals his plans to return to the Holy land: ‘אקוה להשי"ת ליסוע מכאן בספינה ההולכת בשושן פורים הבע"ל ישר לאר"י אך ירחם השי"ת שיהי’ המצב בא"י בלי פחד ולא ירעו ולא ישחיתו ויהי’ אפשרות שמה לעסוק בתורה ועבודה בלי בלבול הדעת עדי נזכה לראות במהרה בישועת כל ישראל ושמחתו’.


[1] official stationery of the Rav from the time he was in Eretz Yisroel, handwritten entirely by Maran of Satmar in New York in the winter of 1947. Fold lines. No stains. Very good condition.